Poradíme si v Libereckém kraji

Invalidita

Skočit na navigaci

Invalidita je ztráta nebo snížení pracovní schopnosti. Vzniká obvykle důsledkem vážné nemoci či úrazu.

Praktické rady

 • Zdravotní stav, tedy hlavně uznaná invalidita, je jednou ze dvou podmínek pro to, aby vám byl přiznán invalidní důchod. Další podmínkou je dostatečná doba důchodového pojištění, která závisí na našem věku.
 • Invalidní důchod nemusí být trvalý, závisí na vývoji vašeho zdravotního stavu. Kontrolní lékařské prohlídky se provádí většinou jednou za 1 – 3 roky, podle závažnosti vašeho zdravotního stavu.
 • Invalidní důchod se po dosažení 65 let přemění na starobní důchod.

Invalidní důchod

Invalidní důchod je dávka, o jejímž přiznání a výši rozhodne Česká správa sociálního zabezpečení na základě vaší žádosti. Váš zdravotní stav posoudí lékaři Lékařské posudkové služby ČSSZ. Od 65 let se vyplácený invalidní důchod změní na starobní. Ten vám nadále náleží ve výši původně vypláceného důchodu invalidního.

Invalidita 1. stupně
Tento stupeň invalidity znamená pokles pracovní schopnosti nejméně o 35 %.

Invalidita 2. stupně
Tento stupeň invalidity znamená pokles pracovní schopnosti nejméně o 50 %.

Invalidita 3. stupně
Tento stupeň invalidity znamená pokles pracovní schopnosti nejméně o 70 %.

Nárok na invalidní důchod

Abyste měli nárok na invalidní důchod, nestačí, když máte některý stupeň invalidity. Musíte splňovat následující podmínky:

 • jste mladší než 65 let a ke dni vzniku invalidity nesplňujete nárok na starobní důchod nebo vám byl starobní důchod přiznán, ale vy nemáte důchodový věk;
 • jste invalidní;
 • máte potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku.

Pokud vám vznikla plná invalidita před dosažením stáří 18 let, může vám být přiznám zvláštní druh invalidity – invalidita z mládí. V tomto případě nemusíte mít žádnou dobu pojištění.

Žádost o invalidní důchod

O invalidní důchod musíte sami požádat. Žádost o invalidní důchod si nesepisujete sami, ale žádost sepisuje pracovník důchodového oddělení na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Poté vytištěnou žádost pouze podepíšetr. Žádný formulář žádosti o invalidní důchod, který byste si mohli dopředu vyplnit, neexistuje.

Náležitosti k podání žádosti o invalidní důchod:

K prokázání invalidity potřebujete Posudek o zdravotním stavu.
Zda váš zdravotní stav odpovídá některému stupni invalidity, posuzuje lékař referátu lékařské posudkové služby pověřený posuzováním zdravotního stavu pro příslušnou správu sociálního zabezpečení. Eventuální přezkum provádí Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí.

Lékařská posudková služba

Posudek obsahuje kromě jiného i účel, výsledek a odůvodnění posouzení, výčet rozhodujících podkladů o zdravotním stavu, míru poklesu pracovní schopnosti se stanovením, zda se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Posudek rovněž stanovuje schopnosti využít zachovanou pracovní schopnost (u 2. stupně), nebo zda jste schopni výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek (u 3. stupně)
O tom, zda jste či nejste invalidní, se správní rozhodnutí nevydává. Správní řízení rozhoduje o vašem nároku na invalidní důchod – správní orgán musí odkázat také na posudek o zdravotním stavu.

Správní rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení o invalidním důchodu uvádí:

 • stupeň invalidity;
 • den vzniku invalidity nebo den, od něhož došlo ke změně stupně invalidity;
 • procentní míru poklesu pracovní schopnosti, u poklesu aspoň o 70 % také údaj o tom, zda jste schopni výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek;
 • orgán, který posoudil váš zdravotní stav a pracovní schopnost a datum posouzení,
 • u pracovního úrazu či nemoci z povolání také to, že invalidita vznikla následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání.
Texty jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro provozovatele těchto stránek žádné právní důsledky.
© 2020 FM solutions, a.s.