Poradíme si v Libereckém kraji

Pozůstalostní důchody

Skočit na navigaci

Praktické rady

 • Na vdovský či vdovecký důchod máte nárok bez ohledu na to, jak dlouho trvalo vaše manželství.
 • Důchod však nemůžete mít po druhovi nebo družce ani po registrovaném partnerovi nebo partnerce. A to ani v případě dlouhodobého soužití a společné výchovy dětí.
 • Pozůstalostní důchod vám nenáleží, pokud jste se rozvedli.
 • Nárok na důchod končí, jestliže se znovu vdáte nebo oženíte. Tuto skutečnost musíte České správě sociálního zabezpečení do 8 dnů nahlásit.
 • Nárok na sirotčí důchod má dítě po každém z rodičů.

Vdovský a vdovecký důchod

Nárok na vdovský či vdovecký důchod vzniká v případě úmrtí manžela či manželky a za splnění podmínek daných zákonem o důchodovém pojištění. V případě úmrtí registrovaného partnera, druha nebo družky nárok na vdovský či vdovecký důchod nevzniká.

Nárok na vdovský či vdovecký důchod člověk máte, pokud vám zemře manželka nebo manžel a zároveň:

 • byl/a poživatelem starobního důchodu či invalidního důchodu nebo
 • ke dni smrti splnil/a podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní nebo starobní důchod nebo
 • zemřel/a následkem pracovního úrazu.
 1. Dočasný vdovský a vdovecký důchod se vyplácí po dobu jednoho roku.
 2. Trvalý důchod můžete získat, pokud:
 • pečujete o nezaopatřené dítě
 • pečujete o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
 • pečujete o svého rodiče nebo rodiče zemřelého zákonného partnera, který s ním žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
 • jste invalidní ve třetím stupni
 • dosáhnete věku alespoň o čtyři roky nižšího, než je důchodový věk muže stejného data narození

Pokud některou z těchto podmínek splníte do dvou let od konce pobírání dočasného vdovského či vdoveckého důchodu, můžete si o důchod opětovně zažádat.

Pokud uzavřete nové manželství, zaniká vám nárok na výplatu důchodu.

Nezaopatřené dítě - je dítě, které nedosáhlo 26 let a soustavně se připravuje na budoucí povolání (studuje), nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost.

Žádost o vdovský či vdovecký důchod podejte u okresní správy sociálního zabezpečení (sepisuje přímo pracovník důchodového oddělení). Při podání žádosti si nezapomeňte:

 • občanský průkaz (cizinci pas nebo povolení k pobytu)
 • úmrtní list zemřelého
 • oddací list
 • rodný list dětí, pokud vdova nejpozději do roka od úmrtí manžela dosáhne vlastního důchodového věku a přitom nedosáhne alespoň 55 let
 • doklady týkající se zesnulé/ho, které se předkládají k žádosti o starobní nebo invalidní důchod, pokud zesnulý/á dosud důchod nepobíral/a (doklady o studiu nebo učení (i nedokončeném), muži doklady o výkonu vojenské služby, ženy předkládají doklady prokazující výchovu dětí, potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání), potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996, chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost – potvrzení zaměstnavatele, pracovní smlouvy, svědecká prohlášení aj.)

Pokud chcete mít důchod vyplácen na účet u peněžního ústavu, musíte k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“.

Výpočet vdovského a vdoveckého důchodu

Důchod se skládá ze dvou částí:

 1. základní výměra – 2 700 korun / měsíc (od 1.1.2018)
 2. procentní výměra – polovina procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, na který v době smrti měl zemřelý nárok (nebo ho pobíral)

Výši vdovského důchodu tedy ovlivňují výdělky a doba pojištění zemřelého. Vdovský důchod se skládá ze součtu základní a procentní výměry.

V případě, že vdova již pobírá invalidní nebo starobní důchod a má nárok i na výplatu vdovského důchodu, vyplácí se vyšší důchod v plné výši a z nižšího důchodu se vyplácí pouze polovina procentní výměry. V případě, že nižším důchodem je vdovský důchod (což je nejčastější varianta), dá se vdovský důchod spočítat jako čtvrtina procentní výměry důchodu zemřelého (základní výměra se již k vdovskému důchodu nevyplácí).

Sirotčí důchod

Nezaopatřené dítě má nárok na sirotčí důchod po svém rodiči (osvojiteli) nebo po osobě, která dítě převzala do péče, jestliže rodič (osvojitel) nebo tato osoba:

 • pobírala starobní důchod nebo
 • pobírala invalidní důchod (bez ohledu na stupeň invalidity) nebo
 • ke dni smrti splnila podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo
 • ke dni smrti splnila podmínky nároku na starobní důchod nebo
 • zemřela následkem pracovního úrazu.

Nezaopatřené dítě - je dítě, které nedosáhlo 26 let a soustavně se připravuje na budoucí povolání (studuje), nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost.

Od 1. 1. 2012 náleží sirotčí důchod po osobě, která převzala dítě do péče pouze tehdy, jestliže dítě bylo zemřelou osobou převzato do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy nebo do společné výchovy manželů, od 1. 2. 2018 na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče jiné osoby.

Bližší informace vám podají na pobočkách OSSZ a zároveň s vámi vyplní příslušnou žádost.

Žádost o sirotčí důchod podává za nezletilého sirotka jeho zákonný zástupce (případně opatrovník), zletilý sirotek podává žádost osobně, a to na OSSZ podle místa bydliště. K žádosti o sirotčí důchod se předkládají doklady zemřelého rodiče a nezaopatřeného dítěte:

 • občanský průkaz nebo rodný list dítěte,
 • úmrtní list zemřelého rodiče (výpis z matriky, rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého),
 • je-li k dispozici rozhodnutí o přiznání starobního nebo invalidního důchodu,
 • v případě, že zemřelý rodič dosud nebyl poživatelem důchodu, doklady prokazující dobu pojištění včetně náhradních dob pojištění (tzn. základní vojenskou službu, dobu studia, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání apod.) nebo údaje o těchto dobách,
 • u osvojeného dítěte rozhodnutí soudu,
 • u dítěte převzatého zemřelým do péče nahrazující péči rodičů doklad prokazující svěření dítěte do péče,
 • u dítěte, které již skončilo povinnou školní docházku, potvrzení o studiu nebo učení, popř. další doklady prokazující jeho nezaopatřenost (zdravotní stav, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dětí mladších 18 let apod.).
Texty jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro provozovatele těchto stránek žádné právní důsledky.
© 2020 FM solutions, a.s.