Poradíme si v Libereckém kraji

Starobní důchod

Skočit na navigaci

Praktické rady

 • Pokud chcete zaručené a spolehlivé informace, vydejte se na pobočku České správy sociálního zabezpečení v místě vašeho bydliště.
 • Po odchodu do řádného starobního důchodu si můžete dále vydělávat bez omezení, výdělečná činnost vám dokonce důchod zvýší.
 • I když zaměstnavatelé mají ze zákona povinnost svým zaměstnancům vyhotovit evidenční listy důchodového pojištění a předložit je k evidenci České správě sociálního zabezpečení, ne vždy svou povinnost z různých důvodů splní – dávejte si a ně pozor a pečlivě si je uschovejte.
 • Českou správu sociálního zabezpečení je možné požádat o výpis/přehled dob pojištění z evidence ČSSZ, tzv. důchodové konto. Ten slouží ke kontrole získaných dob pojištění a pomůže zjistit případné nesrovnalosti v evidovaných dobách pojištění v dostatečném předstihu před nárokem na důchod, aby bylo možné je vyřešit.
 • Více informací o předhledu pojištění viz. také důchodové konto, si můžete přečíst na webových stránkách ČSSZ.
 • Neváhejte kontaktovat ČSSZ i prostřednictvím telefonní linky 800 050 248.

Nárok na starobní důchod

Pro přiznání starobního důchodu je nutné splnit dvě zákonné podmínky:

 1. Dosáhnout požadovaného důchodového věku – věk odchodu do důchodu je populárním politickým tématem a často se diskutuje. Bohužel v tuto chvíli neexistuje jednoduchá pomůcka, jak tento věk určit. Pokud se nechcete vypravit na pobočku České správy sociálního zabezpečení, kde vám zaručeně poradí, zkuste věkovou kalkulačku na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
 2. Získat potřebnou dobu pojištění – kromě dosažení odpovídajícího věku je třeba naplnit tuto další, nezbytnou podmínku. Slangově se tomu říká „odpracovaná léta“, tedy doba, po kterou za vás váš zaměstanvatel či zaměstnavatelé odváděli zákonné odvody. Při odchodu do důchodu v roce 2018 je potřebná doba pojištění alespoň 34 let, po roce 2018 35 let.

Změna zákona o důchodovém pojištění od 1.1.2018 ukončuje růst důchodového věku bez omezení a stanoví jeho strop v 65 letech. Tento důchodový věk platí pro lidi narozené po roce 1971 a je stejný pro muže i ženy. U lidí narozených do roku 1971 je důchodový věk ještě diferencován v závislosti na roku narození a u žen hraje roli i počet vychovaných dětí

Co se také započítává do doby pojištění?

 • Doba, kdy je člověk veden jako uchazeč o zaměstnání u úřadu práce a je mu vyplácena podpora, období bez podpory pak maximálně v rozsahu tří let. Pozor - z doby před 55 rokem věku lze započítat pouze jeden rok.
 • Doba studia na střední, vyšší odborné či vysoké škole (po dosažení věku 18 let, maximálně v délce 6 let)
 • Péče o dítě do 4 let věku
 • Základní vojenská služba
 • Pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně
 • Doba péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby aj.

Výpočet důchodu

Důchod se skládá ze dvou složek:

 1. Ze základní výměry, která je stanovena pevnou částkou 3 490 Kč a je stejná pro všechny bez ohledu na délku doby pojištění a výši výdělku
 2. Z procentní výměry, která se stanoví individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění

Kolik bude váš důchod činit, se můžete dozvědět v předstihu. Přesný výpočet důchodu provedou pracovníci České správy sociálního zabezpečení na základě podané žádosti. Pro orientační výpočet důchodu můžete využít tzv. důchodovou kalkulačku. Tato pomůcka vč. přehledného návodu na její použití je dostupná na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Předčasný důchod

Pokud jste již získali potřebnou dobu pojištění, ale zároveň jste ještě nedosáhli předepsaného věku odchodu do důchodu pro váš ročník narození, můžete si požádat o tzv. předčasný důchod. Můžete tak učinit v případě, že vám do řádného důchodu zbývají maximálně 3 roky (případně 5 let, pokud byste měl/a jít do důchodu déle než v 63 letech). Tento důchod je vyplácen ze státních fondů, a tak je později váš řádný důchod nižší. I v předčasném důchodu si můžete přivydělat, ale maximálně 10 000 Kč měsíčně. Pokud by měl být váš výdělek vyšší, můžete si výplatu předčasného důchodu přerušit.

Co je to “předdůchod”?
Tento termín se objevil díky soukromému doplňkovému penzijnímu spoření. Je to v podstatě předčasný důchod, na který jste si sami našetřili – nevyužíváte tedy státní fondy a váš řádný starobní důchod se nijak nesnižuje. Doba strávená v předdůchodu se však nezapočítává do doby pojištění. V předdůchodu můžete strávit až 5 let v závislosti na velikosti vašich úspor. Na podrobnosti se zeptejte ve společnosti, u které si soukromé důchodové pojištění platíte.

Důchod a zaměstnání

Odejít do starobního důchodu máte právo, nikoliv povinnost. Dosažení důchodového věku a nároku na důchod není důvod pro ukončení zaměstnání ani podnikání. Ve výdělečné činnosti můžete pokračovat i po vzniku nároku na důchod a zvýšit si tak budoucí důchod.

Pokud jste pracující důchodce, můžete si požádat o přepočet a zvýšení důchodu. Zvýšený důchod se počítá i zpětně (max. 5 let od data podání žádosti). Na přepočet starobního důchodu má ČSSZ 90 dní. Váš důchod se nezvyšuje se automaticky, o přepočet si musíte požádat.

Doručování důchodu

Výplatu důchodů provádí Česká pošta, s.p. a příkazy k výplatě, změně výše nebo zastavení výplaty důchodu je oprávněna vydávat pouze Česká správa sociálního zabezpečení.

Důchod lze vyplatit i jiné osobě než důchodci; za jinou osobu se považuje:

 • manžel a manželka - v případě, že manželé prokazatelně žijí ve společné domácnosti a pokud důchodce předem svého manžela / manželku z převzetí důchodu písemně nevyloučil,
 • zákonný zástupce fyzické osoby - zvláštní příjemce,
 • ošetřující osoba.

Důchod bude vyplacen v hotovosti:

 • poštovním doručovatelem v místě bydliště příjemce důchodu,
 • u přepážky pošty.

Splatnosti důchodů jsou stanoveny na sudé dny (od 2. do 24. dne v měsíci).

Připadne-li den splatnosti na neděli, důchod se vyplatí následující pracovní den, připadne-li na sobotu, důchod se vyplatí předchozí pracovní den.

Na poště předložte:

 • platný osobní doklad - občanský průkaz, cestovní pas nebo průkaz o povolení k pobytu cizince (pokud je opatřen fotografií),
 • průkaz příjemce - pro prokázání vzájemného vztahu mezi manželi; v průkazu musí být manžel / manželka uvedena,
 • jednorázovou plnou moc nebo generální plnou moc - platí pouze pro případ, kdy je příjemcem důchodu za důchodce soudem stanovený orgán státní správy jako "zákonný zástupce - zvláštní příjemce"; plnou mocí se prokazuje osoba, která je tímto orgánem státní správy zmocněna k příjmu důchodu.

Příkazy k výplatě, změně výše nebo zastavení výplaty důchodu je oprávněna vydávat pouze Česká správa sociálního zabezpečení.

Změny, o které lze požádat na poště:

 • změna způsobu výplaty (doručovatelem v místě bydliště nebo u přepážky pošty),
 • vyloučení druhého z manželů z přijímání důchodu,
 • změna trvalé adresy bydliště,
 • dosílka důchodu.

V této věci jsou oprávněni jednat:

 • důchodce - musí předložit osobní doklad a ústřižek pro příjemce (doklad, který důchodce obdrží při každé výplatě důchodu),
 • jiná osoba - musí předložit svůj osobní doklad a ústřižek pro příjemce (nelze u vyloučení druhého z manželů, zrušení vyloučení a změny trvalé adresy), léčebné zařízení nebo ústav sociální péče - musí tak učinit písemně na žádosti o změnu (informace i tiskopis poskytne pošta, u které je žádost o změnu uplatňována).

V případě potřeby si příjemce důchodu může sjednat výplatu u přepážky pošty, dosílku důchodu (např. na chalupu, do nemocnice), změnu trvalé adresy bydliště, popř. vyloučení druhého z manželů z přijímání důchodu.

Texty jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro provozovatele těchto stránek žádné právní důsledky.
© 2020 FM solutions, a.s.