Poradíme si v Libereckém kraji

Mateřská

Skočit na navigaci

Praktické rady

Nárok na mateřskou

Abyste měla nárok na peněžitou pomoc v mateřství, musíte být v okamžiku nástupu na mateřskou dovolenou plátcem nemocenského pojištění. To znamená, že jste buď klasicky zaměstnaná, nebo v tzv. ochranné lhůtě, která činí 180 dnů od zániku nemocenského pojištění.
Splňovat musíte i další podmínku pro nárok na dávku, tj. účast na pojištění alespoň 270 kalendářních dnů v posledních 2 letech před nástupem na mateřskou.

Pokud jste OSVČ a chcete čerpat mateřskou, musíte být účastna na nemocenském pojištění, jehož platba je zcela dobrovolná. Platba je přitom nutná alespoň 270 dnů v uplynulých dvou letech před čerpáním mateřské.

Žena by měla nastoupit na mateřskou dovolenou 6 až 8 týdnů před termínem porodu. V případě, že porodí předčasně, počítá se mateřská dovolená od dne nástupu na mateřskou až do uplynutí 28 týdnů.

Vyčerpá-li však zaměstnankyně z mateřské dovolené méně než 6 týdnů z nějakého jiného důvodu, náleží jí mateřská dovolená ode dne porodu pouze do uplynutí 22 týdnů (v případě narození dvou a více dětí 37 týdnů).

Formulář "Peněžitá pomoc v mateřství" je k dispozici jen v tištěné podobě na OSSZ, PSSZ, MSSZ Brno a je vydáván výhradně ošetřujícím lékařům (orgánům veřejné ochrany zdraví, výchovným zařízením).
Vyplněný formulář odevzdejte svému zaměstanavateli a pokud jste OSVČ, tak přímo příslušné OSSZ.

Nezapomňte, že i otec vám může pomoci při péči o narozené dítě. Může nastoupit na tzv. otcovskou dovolenou, která trvá 7 kalednářních dní (započítávají se i svátky a víkendy).

Výše mateřské

Výše mateřské se vypočítává z denního vyměřovacího základu. Ten se zjistí tak, že se váš příjem za posledních 12 měsíců dělí počtem „započitatelných“ kalendářních dnů připadajících na toto rozhodné období.

Výši mateřské si můžete spočítat na kalkulačce.

Výplata mateřské

Mateřskou vám vyplatí Okresní správa sociálního zabezpečení (dle sídla vašeho zaměstnavatele nebo místem mzdové účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž vznikl na mateřskou nárok. Podmínkou je i dodání řádně vyplněného dokladu pro nárok na výplatu mateřské včetně příslušných podkladů. Tiskopis „Peněžitá pomoc v mateřství“ vám vyhotoví váš ošetřující lékař – gynekolog a předáte ho svému zaměstnavateli.

Pokud podnikáte, musíte žádost předat přímo OSSZ.

Mateřská vám může být zaslána na účet nebo vyplacena v hotovosti formou poštovní poukázky. V případě výplaty mateřské v hotovosti poštovní poukázkou hradíte náklady na její doručení (poštovné), tzn. že vyplacená dávka bude o tyto náklady snížena.

Současně s dávkou obdrží příjemce písemné oznámení o druhu vyplácené dávky, její denní výši, výši denního vyměřovacího základu a období, za které byla dávka vyplacena. Oznámení se uvádí formou sdělení příjemci na výpisu z účtu nebo formou sdělení na poštovní poukázce (tzv. zpráva pro příjemce).

Sdělení skutečností výše uvedenými způsoby, tj. formou oznámení se užívá v tzv. zkráceném řízení, kdy je nesporné splnění podmínek nároku na dávku, její výplatu a výši dávky.

Nesouhlasí-li pojištěnec s výsledkem zkráceného řízení, může podat příslušné OSSZ ve lhůtě do 30 dnů ode dne výplaty dávky nebo ode dne doručení písemného oznámení o ukončení výplaty dávky písemnou žádost o vydání rozhodnutí o dávce, v němž uvede důvody nesouhlasu s výsledkem tohoto řízení.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se poskytuje zaměstnankyni, která byla z důvodu těhotenství a mateřství dočasně převedena na jinou práci a z ní má bez svého zavinění nižší výdělek.
Dávka náleží:

  • těhotné zaměstnankyni,
  • zaměstnankyni do konce 9. měsíce po porodu,
  • zaměstnankyni, která kojí,

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se poskytuje za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení na jinou práci.

Těhotné zaměstnankyni se příspěvek vyplácí nejdéle do počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu. Z  důvodu ohrožení mateřství se vyrovnávací příspěvek poskytuje nejdéle do konce 9. měsíce po porodu a u žen, jejichž schopnost kojit je ohrožena, pak po dobu kojení.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se nevyplácí za kalendářní dny ve kterých zaměstnankyně:

  • byla v dočasné pracovní neschopnosti či karanténě,
  • čerpala mateřskou či rodičovskou dovolenou,
  • ošetřovala dítě mladší 10 let nebo o ně pečovala či ošetřovala jiného člena domácnosti,
  • čerpala pracovní volno bez náhrady příjmu nebo služební volno, za které nebyl poskytnut příjem nebo plat,
  • měla neomluvenou nepřítomnost v práci či byla účastna stávky.

Některé skupiny zaměstnankyň nemají vzhledem k charakteru vykonávané činnosti na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství nárok (např. zaměstnankyně účastné pojištění ze zaměstnání malého rozsahu, zaměstnankyně zaměstnané na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, apod.

Nárok na tuto dávku uplatníte tiskopisem „Žádost o vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství“, který vám vydá váš ošetřující lékař nebo gynekolog, v jehož péči jste v době těhotenství a mateřství. Poté předáte tiskopis svému zaměstnavateli, který tiskopis doplní a neprodleně předá příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

Texty jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro provozovatele těchto stránek žádné právní důsledky.
© 2020 FM solutions, a.s.