Poradíme si v Libereckém kraji

Nemocenská

Skočit na navigaci

Praktické rady

 • Pokud chcete zaručené a spolehlivé informace, vydejte se na pobočku České správy sociálního zabezpečení v místě vašeho bydliště.
 • Neváhejte kontaktovat ČSSZ i prostřednictvím telefonní linky 800 050 248.

Nárok na nemocenskou

Nemocenské dávky vyplácené během pracovní neschopnosti zahrnují dvě složky:

 • nemocenská vyplácená z nemocenského pojištění Českou správou sociálního zabezpečení (nárok vzniká až od 15 dne pracovní neschopnosti)
 • nemocenská formou náhrady mzdy vyplácená zaměstnavatelem (nárok vzniká prvních 14-ti dnů).

Změny od 1.1.2020 - přečtěte si Základní informace pro zaměstnance a OSVČ.

Podmínkou získání nemocenské dávky je, že zaměstnanec je v pracovním vztahu účasten nemocenského pojištění. Nárok tedy nemají zejména lidé pracující na takzvané dohody (u DPČ do 2 499 Kč měsíčně, u DPP do 10 000 Kč měsíčně), nezaměstnaní nebo podnikatelé (pokud si pojištění neplatí dobrovolně).

Nemocenské dávky dostává zaměstnanec maximálně po dobu 380 kalendářních dnů od jejího vzniku.

Nárok na nemocenské dávky trvá také po skončení pracovního poměru, a to maximálně po dobu sedmi kalendářních dnů (takzvaná ochranná lhůta). Platí přitom, že pracovní poměr na dobu neurčitou nemůže zaměstnavatel během dočasné pracovní neschopnosti vypovědět - lze jej ukončit pouze dohodu obou stran nebo výpovědí danou zaměstnancem.

Člověk, který si dočasnou pracovní neschopnost úmyslně sám zavinil, nemá na dávky nárok, nicméně za určitých okolností je dostane v poloviční výši.

Zaměstnanec, který nemůže pracovat kvůli ošetřování nemocného člena rodiny, má nárok na dávku zvanou ošetřovné.

Vycházky v době nemocenské

Na „neschopence“ musíte dodržovat zejména povinnost zdržovat se v době pracovní neschopnosti v místě pobytu a dodržovat rozsah a dobu povolených vycházek.

Vycházky může ošetřující lékař povolit pouze v rozsahu, který odpovídá zdravotnímu stavu dočasně práce neschopného člověka a který nenarušuje stanovený léčebný režim. Lékař může vycházky povolit v celkovém rozsahu nejvýše 6 hodin denně, a to v době od 7 do 19 hodin.

Ošetřující lékař přitom musí vymezit konkrétní časový úsek těchto vycházek, přičemž může určit i více časových úseků (v celkovém rozsahu šesti hodin denně).

Výjimečně může ošetřující lékař povolit, aby si pevně stanovenou dobu vycházek nemocný volil sám dle svého aktuálního zdravotního stavu tzv. vycházky bez omezení. Např. mimořádně náročný léčebný plán, intenzivní léčba, atd.

V tomto případě však může váš ošetřující lékař postupovat pouze na základě vaší žádosti a jen po předchozím písemném souhlasu od správy sociálního zabezpečení, (o tento souhlas žádá sám ošetřující lékař.) Tento individuální režim vycházek vám může lékař povolit nejvýše na dobu tří měsíců s tím, že takto lze vycházky povolit i opakovaně.

Změnit místo pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti smíte pouze s předchozím souhlasem ošetřujícího lékaře.

Porušení vycházek v době nemocenské

Porušení režimu vycházek v době pracovní neschopnosti do 14. dne včetně řeší zaměstnavatel. Možný postih:

 • snížení nebo odebrání náhrady mzdy
 • výpověď z práce

Porušení režimu vycházek v době pracovní neschopnosti od 15 dne řeší ČSSZ. Možný postih:

 • krácení nebo odnětí nemocenské dávky
 • pokud již byla nemocenská vyplacena, jste povinni ji vrátit
 • vyřazení z evidence Úřadu práce (pokud jste evidován)

Výše nemocenské

Výše nemocenské dávky (od 15. dne pracovní neschopnosti) se odvíjí od mzdy, která je však redukována a zastropována. Výše nemocenského za kalendářní den činí:

 • 60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény,
 • 66 % denního vyměřovacího základu od 31. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény,
 • 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.

Nemocenské se stanoví z denního vyměřovacího základu, který se zjistí tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období (zpravidla 12 kalendářních měsíců před měsícem, kdy vznikl nárok na nemocenskou) dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období.

Výši nemocenské si můžete spočítat na kalkulačce.

Výplata nemocenské

Všechny dávky nemocenského pojištění vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení, a to bankovním převodem na účet v bance nebo poštovní poukázkou (od 15. dne nemoci).
Prvních 14 dnů vám bude proplacena nemocenská formou náhrady mzdy od vašeho zaměstnavatele.

Nemocenská a OSVČ

Obecné podmínky platné pro zaměstnance platí i pro OSVČ, navíc pak nemocenské dávky náleží pokud:

 • účast na nemocenském pojištění OSVČ trvala aspoň po dobu tří měsíců bezprostředně předcházejících dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti (karantény),
 • OSVČ nevykonává osobně po dobu dočasné pracovní neschopnosti (karantény) samostatnou výdělečnou činnost,
 • nárok na nemocenské má OSVČ, která byla uznána dočasně práce neschopnou, nebo které byla nařízena karanténa, trvá-li dočasná pracovní neschopnost nebo karanténa déle než 14 kalendářních dní.

Výše nemocenské dávky se odvíjí od výše dobrovolné platby nemocenského pojištění a za kalendářní den činí:

 • 60 % denního vyměřovacího základu do 30. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény,
 • 66 % denního vyměřovacího základu od 31. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény,
 • 72 % denního vyměřovacího základu od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.

Jestliže si OSVČ přivodila dočasnou pracovní neschopnost zaviněnou účastí ve rvačce (rvačkou se rozumí vzájemné napadení či fyzický střet dvou nebo více osob, nejde-li o sebeobranu nebo pomoc napadenému), jako bezprostřední následek své opilosti nebo zneužití prostředků psychotropních látek nebo při spáchání úmyslného trestného činu nebo úmyslně zaviněného přestupku, výše nemocenského za kalendářní den se sníží na 50 % denní dávky.

Nemocenská u DPP a DPČ

Na nemocenskou dávku máte nárok také v případě, že pracujete na DPP nebo DPČ, ale pouze za podmínky, že je váš příjem vyšší:

 • u DPP než 10 001 Kč měsíčně
 • u DPČ než 2 999 Kč měsíčně

Výplata nemocenské se dále řídí stejnými pravidly jako z klasického zaměstnání.

Otcovská dovolená

Pokud máte dítě mladší 6 týdnů, můžete nastoupit na tzv. otcovskou dovolenou, která trvá 7 kalednářních dní (započítávají se i svátky a víkendy).

Co musíte splňovat:

 • mít zdravotní pojištění (zaměstnanci mají automaticky, živnostníci si musejí platit dobrovolné nemocenské pojištění alespoň tři měsíce před nástupem na otcovskou dovolenou)
 • během pobírání dávky nesmíte pracovat ani vykonávat svoje svoje podnikání
 • musíte být zapsán v rodném listu jako otec dítěte

Výše dávky je 70 procent denního vyměřovacího základu a vyplácí se zpětně.

Výši otcovské dovolené si můžete spočítat na kalkulačce.

Jak požádat o otcovskou dovolenou ?

 • vyplníte Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou) a předáte nebo zašlete svému zaměstnavateli
 • zaměstanvatel vyplní druhou stranu žádosti a po ukončení otcovské dovolené ji doručí OSSZ
 • OSVČ žádost vyplní a sami doručí OSSZ po ukončení otcovské dovolené

Komu a za jakých podmínek náleží otcovská se můžete dovědět také na webových stránkách ČSSZ.

Texty jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro provozovatele těchto stránek žádné právní důsledky.
© 2020 FM solutions, a.s.