Poradíme si v Libereckém kraji

Ošetřovné

Skočit na navigaci

Praktické rady

Nárok na ošetřovné

Pokud nemůžete pracovat kvůli tomu, že ošetřujete nemocného člena domácnosti (např. nemocnou babičku, ženu bezprostředně po porodu či o zdravé dítě mladší 10 le), máte nárok na ošetřovné.

Nárok máte také v případě, že musíte pečovat o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu epidemie, havárie či jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla.

Ošetřovné je dávka nemocenského pojištění. Základní podmínkou pro její přiznání tedy je, že ošetřující osoba si platila nemocenské pojištění (za zaměstnance jej povinně platí zaměstnavatelé). Nemají na něj tedy nárok někteří podnikatelé (pokud si pojištění dobrovolně neplatili) nebo nezaměstnaní. Na ošetřovné nemají nárok OSVČ.

Ošetřovné je vypláceno už od prvního dne ošetřování. Maximálně však po dobu 9 kalendářních dní. Pokud jste samoživitel/ka, tak se maximum prodlužuje na 16 kalendářních dní.

Jestliže se osoba, o kterou se staráte, uzdraví, ale byť i po jediném dni zase onemocní, můžete znovu čerpat devět (respektive 16) dní ošetřovného.

Rodiče či jiné oprávněné osoby se přitom mohou v ošetřování vystřídat, ale pouze jednou. Maximální doba poskytování ošetřovného se však tímto vystřídáním neprodlužuje.

Příslušný tiskopis vystavuje ošetřující lékař osoby, která onemocněla, případně školní zařízení (při jeho uzavření) nebo orgán ochrany veřejného zdraví, tedy zpravidla hygienická stanice (při nařízené karanténě). Ošetřující osoba musí tiskopis neprodleně předat svému zaměstnavateli.

Výše ošetřovného

Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ je průměrný denní příjem zpravidla za posledních 12 kalendářních měsíců.

Výši ošetřovného si můžete spočítat na kalkulačce.

Výplata ošetřovného

Ošetřovné vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení, a to bankovním převodem na účet v bance nebo poštovní poukázkou na základě „Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)“. Tento tiskopis vám vystaví a poté i ukončí ošetřující lékař. Tiskopis předejte co nejdříve svému zaměstnavateli, který jej doplní a odešle příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

Dlouhodobé ošetřovné

Od 1. června 2018 je možné čerpat takzvané dlouhodobé ošetřovné. Jedná se o příspěvek pro lidi, kteří jsou nemocensky pojištěni po stanovenou dobu a potřebují se postarat o nemocného příbuzného nebo člena domácnosti (např. po vážném úrazu nebo nemoci). V ošetřování se mohou blízcí střídat.

Podmínky pro nárok na dlouhodobé ošetřovné:

  • Ošetřovaný strávil alespoň 7 dní v nemocnici a po propuštění bude potřebovat ještě nejméně 30 dní celodenní péče (v den propuštění musí být tato skutečnost potvrzena nemocnicí).
  • Ošetřovaný musí zároveň dát písemný souhlas k ošetřování konkrétní osobě (nejbližší rodina, ale i strýc, manželka synovce apod.).
  • Ošetřovaný musí mít nemocenské pojištění v posledních čtyřech měsících alespoň 90 dnů, u OSVČ v posledních třech měsících.
  • Ošetřující osoba nesmípo dobu ošetřování vykonávat žádnou výdělečnou činnost.
  • Na další dlouhodobé ošetřovné vám vzniknenárok po uplynutí 12 měsíců od skončení předchozí dlouhodobé péče.

Dávka činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu a maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice. Pokud je ošetřovaný v této době znovu hospitalizován, tato dávka vám nenáleží.

Zaměstnavatel a pečující osoba:

  • Zaměstnavatel vám může odmítnout poskytnout volno ze zaměstnání pouze pokud mu v tom brání vážné provozní důvody.
  • Zaměstanvatel vám nemůže dát po dobu ošetřování výpověď.
  • Po ukončení ošetřování vás musí zaměstanvatel zařadit na vaši původní práci a pracoviště.
Texty jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro provozovatele těchto stránek žádné právní důsledky.
© 2020 FM solutions, a.s.