Poradíme si v Libereckém kraji

Podpora hendikepovaným

Skočit na navigaci

Praktické rady

Příspěvek na mobilitu

Nárok na příspěvek na mobilitu máte, pokud jste osoba starší jednoho roku a jste držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením ve II. či III. stupni (ZTP, ZTP/P) a zároveň se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravujete nebo jste dopravován/a. Tuto skutečnost musíte stvrdit čestným prohlášením.

Podmínkou přiznání příspěvku na mobilitu je i to, že vám nejsou poskytovány pobytové sociální služby tzn. nejste v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem či ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. Nicméně i v ústavní péči si můžete ve zvláštních případech žádost o příspěvek na mobilitu podat.

Od 1. ledna 2018 je příspěvek na mobilitu 550 Kč za kalendářní měsíc (tj. 6 600 Kč ročně).

Na co si dát pozor ?

 • V případě hospitalizace ve zdravotnickém zařízení se nárok na příspěvek na mobilitu zastaví. Podmínkou pozastavení příspěvku je hospitalizace celý kalendářní měsíc tj. od prvního do posledního dne včetně.
 • Pokud jste hospitalizování celý kalendářní měsíc, musíte tuto skutečnost nahlásit do osmi dnů na příslušné krajské pobočce Úřadu práce.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku máte v případě tzv. těžkých vad nosného a pohybového ústrojí, těžkého zrakového či sluchového postižení a jsou charakteru dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu (trvá déle než rok).

Podmínkou přiznání příspěvku je i věková hranice. Nárok mají osoby starší jednoho roku. V případě příspěvku na úpravu bytu a na pořízení vozidla je věková hranice tři roky.

Příspěvek na zvláštní pomůcku má pomoci osobám se zdravotním postižením zlepšit jejich možnosti pohybu a soběstačnosti v běžném životě. Slouží například k pořízení schodištních plošin, vodícího psa nebo úprav bytu.

Výše příspěvku:

 • pomůcka s cenou nižší než 10 000 Kč - nárok máte v případě, že nedosahujete příjmu alespoň ve výši osminásobku životního minima (vy, případně společně posuzované osoby)
 • pomůcka s cenou vyšší než 10 000 Kč - budete hradit spoluúčast ve výši 10% (min. 1 000 Kč) z ceny zvláštní pomůcky

Maximální výše příspěvku na zvláštní pomůcku nesmí překročit 350 000 Kč. V případě příspěvku na zdvihací plošinu 400 000 Kč).

Součet vyplácených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí za 5 let přesáhnout částku 800 000 Kč a v případě pořízení zdvihací plošiny částku 850 000 Kč.

Na co si dát pozor ?

 • Příspěvek se poskytuje pouze na nezdravotní pomůcky v základním provedení, které nejsou ani částečně hrazeny ze zdravotního pojištění anebo které si nemůžete zapůjčit od vaší zdravotní pojišťovny.
 • O příspěvek lze požádat až 12 měsíců zpětně.
 • V případě pořízení stropního zvedacího systému, zdvihací plošiny či schodišťové sedačky musíte mít souhlas vlastníka nemovitosit s provedením instalace a provozem zařízení.

Konkrétní seznam pomůcek pro jednotlivé zdravotní handicapy je dán vyhláškou č. 388/2011 Sb.

Žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku se podávají na Úřadech práce, kde vám poskytnou i podrobné informace.

Příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla

Nárok na tento příspěvek mají osoby starší tří let a opakovaně se v kalendářním roce dopravuje nebo je dopravována (o této skutečnosti je nutno k žádosti doložit čestné prohlášení).

Příspěvek je poskytnut na 7 let (84 kalenádřních měsíců) - tato lhůta neplatí, pokud osoba tento příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátila, popř. bylo od jeho vrácení upuštěno.

Výše příspěvku závisí na příjmu žadatele a příjmu osob společně s ním posuzovaných.

Co možná nevíte ?

 • Pokud vám Úřad práce přizná příspěvek na nákup motorového vozidla, můžete po jeho zakoupení požádat finanční úřad o vrácení zaplaceného DPH (v některých případech i u ojetého vozdila).

Výše a výpočet příspěvku

Výše příspěvku na nákup motorového vozidla podle příjmů žadatele, případně společně posuzovaných osob:

 • 200 000 Kč - bude-li příjem nižší nebo roven osminásobku životního minima nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě
 • 180 000 Kč - bude-li příjem vyšší než osminásobek životního minima, ale nižší nebo roven jeho devítinásobku
 • 160 000 Kč - bude-li příjem vyšší než devítinásobek životního minima, ale nižší nebo roven jeho desetinásobku
 • 140 000 Kč - bude-li příjem vyšší než 10násobek životního minima, ale nižší nebo roven jeho 11násobku
 • 120 000 Kč - bude-li příjem vyšší než 11násobek životního minima, ale nižší nebo roven jeho 12násobku
 • 100 000 Kč - bude-li příjem vyšší než 12násobek životního minima

Životní minimum:

 • 3 410 Kč - pro dospělého jednotlivce
 • 3 140 Kč - pro první posuzovanou dospělou osobu
 • 2 830 Kč - pro každou další dospělou posuzovanou osobu
 • 1 740 Kč - pro nezaopatřené děti do šesti let věku
 • 2 140 Kč - pro nezaopatřené děti ve věku 6 - 15 let
 • 2 450 Kč - pro nezaopatřené děti ve věku 15 - 26 let

Co je považováno za příjem:

Co není považováno za příjem:

 • Příspěvek na péči (příjemce je žadatel), příjem z příspěvku na péči (pokud ho pobírá osoba z okruho společně posuzovaných osob), náhrady škody, nadační příspěvky, stipendia, příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku.

Průkaz OZP

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením (dále OZP) má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

Průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením (TP)

Držitel průkazu si může nárokovat:

 • vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích (mimo místenek);
 • přednost při osobním jednání na úřadech, které vyžaduje delší čekání či stání (nevztahuje se na stání v obchodech, čekání na ošetření u lékaře).

Průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (ZTP)

Držitel průkazu si může nárokovat:

 • vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích (mimo místenek);
 • přednost při osobním jednání na úřadech, které vyžaduje delší čekání či stání (nevztahuje se na stání v obchodech, čekání na ošetření u lékaře);
 • využívání veřejné hromadné dopravy zdarma (tramvaje, autobusy, trolejbusy, metro);
 • slevu 75 % z ceny jízdného ve 2. vozové třídě vlaků na území ČR;
 • slevu 75 % v pravidelných spojích autobusové dopravy na území ČR;
 • parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením;
 • vyhrazené parkovací místo v místě svého bydliště.

Držitelé průkazů ZTP či ZTP/P jsou dále osvobozeni od placení dálniční známky (netýká se osob se sluchovým postižením). To lze nárokovat pouze v případě, je-li majitelem vozidla držitel průkazu nebo osoba jemu blízká (nevztahuje se na souseda, asistenta sociální péče nebo poskytovatele sociální služby apod.) anebo v případě, kdy je držitel průkazu právě přepravován.

Průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením a potřebou průvodce (ZTP/P)

Držitel průkazu si může nárokovat:

 • vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích (mimo místenek);
 • přednost při osobním jednání na úřadech, které vyžaduje delší čekání či stání (nevztahuje se na stání v obchodech, čekání na ošetření u lékaře);
 • využívání veřejné hromadné dopravy zdarma (tramvaje, autobusy, trolejbusy, metro);
 • slevu 75 % z ceny jízdného ve 2. vozové třídě vlaků na území ČR;
 • slevu 75 % v pravidelných spojích autobusové dopravy na území ČR;
 • bezplatnou dopravu průvodce pravidelnou veřejnou hromadnou dopravou na území ČR;
 • bezplatnou dopravu vodicího psa (pokud je člověk nevidomý a nedoprovází ho průvodce);
 • parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením;
 • vyhrazené parkovací místo v místě svého bydliště.

Držitelé průkazů ZTP či ZTP/P jsou dále osvobozeni od placení dálniční známky (netýká se osob se sluchovým postižením). To lze nárokovat pouze v případě, je-li majitelem vozidla držitel průkazu nebo osoba jemu blízká (nevztahuje se na souseda, asistenta sociální péče nebo poskytovatele sociální služby apod.) anebo v případě, kdy je držitel průkazu právě přepravován.

Označení vozidel pro osoby se zdravotním postižením

Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením
Nárok má držitel průkazu ZTP s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo držitelem průkazu ZTP/P podle jiného právního předpisu.

Označení O 2
Nárok má držitel řidičského oprávnění, který je držitelem průkazu ZTP z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou.

Parkovací průkaz i Označení O 2 vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením. Přepravovaná osoba je povinna prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie, že je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, který ji opravňuje k užívání vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením.

V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou řidiči motorového vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením, dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „zákaz stání“; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

V jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými tabulkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“.

V jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, mohou vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i do oblasti označené dopravní značkou „Pěší zóna“.

Na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo označené parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením je vozidlům bez tohoto označení zakázáno zastavení a stání.

Silniční úřad může na základě žádosti osoby, které byl vydán parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením, vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště

Problematika speciálních označení vozidel (parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením), jízdy na zpoplatněných komunikacích apod., nepatří do kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí (ani krajských poboček ÚP), ale Ministerstva dopravy.

Texty jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro provozovatele těchto stránek žádné právní důsledky.
© 2020 FM solutions, a.s.