Poradíme si v Libereckém kraji

Podpora rodiny

Skočit na navigaci

Praktické rady

 • Nárok na porodnépohřebné zaniká uplynutím 1 roku od vzniku na tuto dávku.

Přídavek na dítě

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než 2,7násobek částky životního minima rodiny.

Nezaopatřené dítě - je dítě, které nedosáhlo 26 let a soustavně se připravuje na budoucí povolání (studuje), nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost.

O přídavky na dítě žádá zákonný zástupce (mladší děti) nebo samo dítě (pokud je již zletilé). U přídavků na dítě se posuzuje příjem všech osob ve společné domácnosti (resp. společně posuzovaných osob). Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání (nebo obdobné příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu). Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se pak nepočítají třeba některé sociální dávky – jako je příspěvek na bydlení apod.

O přídavek na dítě si můžete požádat na příslušné pobočce Úřadu práce, dle místa vašeho trvalého bydliště, prostřednictvím formuláře Žádost o přídavek na dítě. Žádost je nutné podávat každoročně.

Přídavek na dítě je možné získat až 3 měsíce zpětně.

Výše přídavku na dítě

Základní výměra:

 • Dítě do 6 roků = 500 Kč měsíčně
 • Dítě 6 – 15 roků = 610 Kč měsíčně
 • Dítě do 26 roků = 700 Kč měsíčně

Zvýšená výměra:

 • Dítě do 6 roků = 800 Kč měsíčně
 • Dítě 6 – 15 roků = 910 Kč měsíčně
 • Dítě do 26 roků = 1 000 Kč měsíčně

Na zvýšenou výměru máte nároku pokud, alespoň jeden z rodičů v rozhodném období (poslední kalendářní čtvrtletí) pracuje nebo měl/má nějaký příjem např. nemocenské dávky, podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci, rodičovský příspěvek, důchod, příspěvek na péči, ve výši nejméně 3410 Kč měsíčně.

Přídavek na dítě u OSVČ

Při podáná žádosti o příspěvek na dítě se posuzují příjmy z posledního podaného daňového přiznání. Např.:

 • Až do 30. června 2019 budete dokládat příjmy za rok 2017.
 • Pokud budete žádost o příspěvek podávat v červenci 2020, dokládáte příjmy podle daňového přiznání 2019.

Podle zákona o státní sociální podpoře se jako příjem z podnikání započítává vždy nejméně 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství. Např.: Výše průměrné mzdy v ČR v 1. až 3. čtvrtletí 2017 je 28 761 Kč. I když budete vykazovat nižší příjmy, při posuzování nároku na přídavek na dítě bude počítáno s částkou 14 380 Kč.

Žádost o příspěvek se podává na příslušné pobočce Úřadu práce na oddělení dávek sociální podpory. Je třeba vyplnit formulář Žádost o přídavek na dítě. Žádost je nutné podávat každoročně, k žádosti se přikládá Doklad o roční výši příjmů.

Výše životního minima

Výše životního minima od 1.4.2020:

3 860 Kč - pro jednotlivce
3 550 Kč - pro první osobu v domácnosti
3 200 Kč - pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem
1 970 Kč - pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let
2 420 Kč - pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let
2 770 Kč - pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let
(měsíční částky v korunách)

Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti (společně posuzované osoby).

Společně posuzované osoby:

 • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti,
 • manželé nebo registrovaní partneři,
 • rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami,
 • jiné osoby společně užívající byt, pokud neprokáží, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby.

Společně posuzovanými osobami jsou i osoby, které se přechodně, z důvodů soustavné přípravy na budoucí povolání, zdravotních nebo pracovních (včetně dobrovolnické služby), zdržují mimo byt.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek navazuje na čerpání peněžité pomoci v mateřství tzv. mateřskou a začíná se vyplácet po skončení peněžité pomoci v mateřství. V případech, kdy rodič nemá nárok na vyplácení mateřské, vyplácí se rodičovský příspěvek již od narození dítěte.

Rodičovský příspěvek nevyplácí Okresní správa sociálního zabezpečení jako peněžitou pomoc v mateřství, ale Úřad práce.

Celková výše rodičovského příspěvku na jedno dítě je 300 tisíc korun. Pokud se vám narodí dvojčata nebo vícerčata, máte nárok na příspěvek ve výši 450 tisíc korun. Příspěvek mohou rodiče čerpat nejdéle do 4 let věku dítěte.

Aktuální informace o podmínkách čerpání si můžete přečíst na stránkách Úřadu práce v kapitole Rodičovský příspěvek.

Kolik si mohu vybrat za měsíc ?

Horní hranicí měsíčního rodičovského příspěvku je peněžitá pomoc v mateřství, na kterou měl rodič nárok (maximální hodnota peněžité pomoci v mateřství je v současné době 34 835 Kč).
Měsíční výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout 70 procent vyměřovacího základu (hrubého měsíčního výdělku).

Pokud vám nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, protože jste neměli potřebnou dobu účasti na nemocenském pojištění, bude možno vyplácet maximální měsíční částku ve výši 10 000 Kč po celou dobu pobírání rodičovského příspěvku. Pokud máte dvojčata (a vícerčata) a nevznikl vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství, dostanou měsíčně nejvýše 15 000 Kč.

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení pomáhá s úhradou nákladů na bydlení rodinám nebo jednotlivcům s nízkými příjmy.

Nárok na příspěvek na bydlení mají všichni vlastníci, nebo nájemci bytu s trvalým pobytem v něm, jestliže splňují obě z níže uvedených podmínek.

 • Náklady na bydlení: Měsíční náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35).
 • Rozhodný příjem: Součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 (na území Prahy 0,35) není vyšší, než částka normativních nákladů na bydlení.

Co jsou náklady na bydlení ?

 • Nájemné a náklady za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu, náklady za energie, vodné a stočné, odpady a vytápění.

Co jsou normativní náklady ?

 • Normativní náklady jsou stanoveny jako průměrné náklady na bydlení rozdělené do několika skupin v závislosti na velikosti obce. Vždy zahrnují nájem včetně nákladů na energie, teplo atd. Odstupňovány jsou podle počtu osob v bytu trvalé bydlících. Stanovují se vždy na kalendářní rok.

Příjmy rodiny se počítají každé tři měsíce – vždy za uplynulé čtvrtletí. Započítávají se do nich přídavky na dítě i rodičovské příspěvky. Společně se posuzují všechny osoby, které mají v daném bytě trvalé bydliště. Není podstatné, jestli spolu skutečně bydlí.

Příspěvek na bydlení je možné získat zpětně za období až 3 uplynulých měsíců.

Příspěvek můžete nárokovat pouze v případě, že trvale nemovitost obýváte nebo je zkolaudována jako byt. Není tak možné získat příspěvek třeba na bydlení na chatě bez čísla popisného.

Žádat o příspěvek na bydlení lze na příslušných pobočkách Úřadu práce.

Porodné

Porodné je dávka poskytovaná v závislosti na výši příjmu, kterou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního nebo druhého živého dítěte. Jestliže žena, která dítě porodila, zemřela, splnila podmínky nároku na porodné a dávka jí nebo jiné osobě nebyla vyplacena, má na porodné nárok otec dítěte.

Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, musí být nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Do rozhodného příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvekpřídavek na dítě.

 • Nárok na porodné má tedy běžná dvoučlenná rodina, pokud čisté příjmy obou manželů nepřesáhly částku 20 817 Kč.
 • Pokud se jedná o matku samoživitelku, pak její čistý příjem nesmí přesáhnout 13 176 Kč měsíčně.

Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

Jako příjem se počítá nejenom příjem ze zaměstnání (nebo z podnikání), ale patří sem i podpora v nezaměstnanosti, důchody (vdovským, sirotčí, invalidní, starobní) a různé sociální dávky. Dokládají se příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí (před narozením dítěte / dětí). Dokládají se příjmy obou rodičů.

Porodné je stanoveno pevnou částkou a činí 13 000 Kč na první dítě, 10 000 Kč na druhé dítě a při narození 2 a více dětí současně je porodné ve výši 23 000 Kč.

Žádost o porodné se vyřizuje na příslušném Úřadu práce, nejlépe v místě vašeho trvalého bydliště. Žádost se podává na formuláři Žádost o porodné.

O porodné si žádáte až po narození vašeho dítěte. K vyřízení žádosti budete kromě formuláře potřebovat doložit osobní doklady všech členů rodiny, rodný list dítěte a dále doložit vaše příjmy. V případě matky samoživitelky může být požadováno předložení dokladů o výživném.

Pohřebné

Příspěvek na pohřeb (pohřebné) je jednorázová dávka státní sociální podpory. Tento příspěvek má pomoci uhradit náklady spojené s pohřbem nezaopatřeného dítěte nebo rodiče nezaopatřeného dítěte. Jedná se o sociální dávku nezávislou na výši příjmu žadatele. Tento příspěvek je určen tomu, kdo vypraví pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo rodiči nezaopatřeného dítěte.

Za neopatřené dítě se považuje také student do 26 let. Pohřebné se vyplácí také v situacích, kdy se dítě narodí mrtvé.

Výše pohřebného je stanovena na 5 000 Kč. O pohřebné lze požádat zpětně, ale nejpozději do 1 roku ode dne pohřbení.

Žádosti o pohřebné se podávají na kontaktních pracovištích Úřadu práce. Tiskopis žádosti si můžete vyzvednout na kontaktním pracovišti Úřadu práce nebo ho vytisknout, či přímo vyplnit online.
Spolu s formulářem je třeba dále doložit průkaz totožnosti žadatele, rodný list či jiný doklad stvrzující, že zesnulá osoba byla rodičem nezaopatřeného dítěte, potvrzení o studiu, fakturu za vypravení pohřbu, úmrtní list zesnulé osoby, doklad o zaplacení nákladů spojených s vypravením pohřbu a doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení.

Pěstounská péče

Pěstounskou péči můžeme rozdělit na dlouhodoboupřechodnou.

Výše dávek pěstounské péče je stanovena počtem dětí svěřených do pěstounské péče a případným stupněm jejich závislosti. Od 1.1.2018 dochází k navýšení odměny, o kterou není třeba nikde žádat, vyšší částka než dosud přijde pěstounům automaticky.

Z odměny se podobně jako ze mzdy v zaměstnání odečítá záloha na daň a sociální a zdravotní pojištění. Konkrétní odměny naleznete na portálu MPSV (Úřadu práce).

Dávky pro dlouhodobou pěstounskou péči

 • odměna pěstouna
 • příspěvek na úhradu potřeb dítěte
 • jednorázový příspěvek při převzetí dítěte
 • jednorázový příspěvek při ukončení pěstounské péče
 • příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla

Konkrétní odměny a podmínky pro přiznání dávek naleznete na portálu MPSV (Úřadu práce).

Dávky pro pěstounskou péči na přechodnou dobu

 • odměna pěstouna
 • příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Od 1.1.2018 zaniká pro pěstouny na přechodnou dobu nárok na čerpání rodičovského příspěvku.

Stálá měsíční odměna pěstouna na přechodnou dobu činí 20 000 Kč (hrubého), při péči o děti se závažným zdravotním zněvýhodněním (ve II.-IV. stupni závislosti) 26 000 Kč (hrubého). Z odměny se jako z klasické mzdy v zaměstnání odečítá záloha na daň a sociální a zdravotní pojištění.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte se pohybuje v rozmezí 5-7 tisíc korun. V případě dětí se zdravotním znevýhodněním (I.-IV. stupeň závislosti) se příspěvek pohybuje v rozmezí 5-10 tisíc korun. Konkrétní odměny naleznete na portálu MPSV (Úřadu práce).

Texty jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro provozovatele těchto stránek žádné právní důsledky.
© 2020 FM solutions, a.s.