Poradíme si v Libereckém kraji

Příspěvek na péči

Skočit na navigaci

Praktické rady

 • Pokud nevíte, zda se na vás nebo vašeho blízkého příspěvek vztahuje, požádejte o radu sociálního pracovníka.
 • Vyřízení příspěvku na péči trvá i 3 měsíce, počítejte s tím.
 • Řízení o přiznání příspěvku může být zahájeno i pokud je dotyčný hospitalizován ve zdravotnickém zařízení.

Pro koho a na co je příspěvek určen

Příspěvek na péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby a splňují podmínku nepříznivého zdravotního stavu, který trvá nebo má trvat déle než jeden rok a který omezuje jejich funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb.

Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Příspěvek na péči nemůže být přiznán dítěti, které je mladší než jeden rok.

Zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou.

Pro posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby, kterými jsou:

 • mobilita (zvládat vstávání, usedání, chůze),
 • orientace (orientovat se zrakem, sluchem, pomocí psychických funkcí),
 • komunikace (dorozumět se a porozumět – mluvenou řečí i psanou zprávou),
 • stravování (stravu naporcovat, najíst se a napít se, dodržovat dietní režim – dietu),
 • oblékání a obouvání (vybrat si oblečení a obutí, oblékat se, obouvat se, svlékat se a zouvat se),
 • tělesná hygiena (umývat si obličej, ruce a celé tělo, česat se, péče o ústní hygienu),
 • výkon fyziologické potřeby (používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky),
 • péče o zdraví (dodržování stanoveného léčebného režimu, ošetřovatelská opatření),
 • osobní aktivity (stanovit si a dodržet denní režim, zapojit se do aktivit odpovídajících věku),
 • péče o domácnost (nakládat s penězi, obstarat si nákup potravin, nosit běžné předměty).

Příspěvek lze použít pouze na výdaje související se zabezpečením pomoci a podpory žadatele.

Jak získat příspěvek na péči

O příspěvek je možné požádat na krajské pobočce Úřadu práce ČR, v jejímž spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt.

Poté, co je žádost podána, provede sociální pracovník tzv. sociální šetření v místě, kde žadatel žije, a zhodnotí jeho potřeby a stupeň nesoběstačnosti (resp. závislosti na pomoci a podpoře druhých) dle prováděcího právního předpisu. Dále se žádostí zabývá posudkový lékař úřadu práce, který posuzuje dopad zdravotního stavu žadatele na jeho soběstačnost (přičemž vychází i z předchozího sociálního šetření a doložených lékařských zpráv). O přiznání či nepřiznání příspěvku nakonec rozhoduje krajská pobočka ÚP ve správním řízení.

Žadatel o příspěvek musí vyplnit potřebné formuláře – Žádost o přiznání příspěvku na péčiOznámení o poskytovateli pomoci.

Pečující osoba

Osoba pečující je ta, která je uvedena v „Oznámení o poskytovateli pomoci“ a podílí se nějakým způsobem na péči o člověka závislého na pomoci druhých. Jedna osoba závislá na péči může mít i více pečujících osob.

Pečující osoba může být buď osoba blízká (rodinný příslušník), nebo asistent sociální péče. Podle zákona o sociálních službách platí, že asistentem sociální péče může být pouze fyzická osoba, která je starší 18 let věku a je zdravotně způsobilá.

Výše příspěvku na péči

Výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:

 • 3 300 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost);
 • 6 600 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost);
 • 9 900 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost);
 • 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) u osob, které využívají pobytové sociální služby;
 • 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby.

Výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:

 • 880 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost);
 • 4 400 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost);
 • 8 800 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost);
 • 13 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) u osob, které využívají pobytové sociální služby;
 • 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost) u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby.

O aktuální výši příspěvku na péči se vždy informujte na příslušné pobočce Úřadu práce, u sociálních pracovníků nebo na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Texty jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro provozovatele těchto stránek žádné právní důsledky.
© 2020 FM solutions, a.s.