Poradíme si v Libereckém kraji

Dlouhodobá péče

Skočit na navigaci

Praktické rady

 • Pokud je to možné, měli byste se snažit poskytnout vašim blízkým péči v domácím prostředí. Pro jejich psychiku a tedy i zdravotní stav je to velmi důležité.
 • Než se rozhodnete pro ústavní péči, zjistěte si co nejvíce informací o možnostech domácí péče. Je řada služeb a výrobků, které vám ji mohou usnadnit.
 • Nezapomeňte, že si můžete domácnost připravit na pečování o vaše blízké a využít různé pomůcky, které vám péči výrazně usnadní (nástavec na WC, sedátka do vany, madla, chodítka, berle apod.).
 • Pokud si berete blízkého domů a doposud s vámi nebydlel, je dobré přehlásit na okresní správě sociálního zabezpečení jeho důchod, najít pro něj nového praktického lékaře a zařídit přeposlání dokumentace.
 • Najděte si potřebné informace vztahující se k onemocnění nebo úrazu vašeho blízkého na internetu nebo se detailně vyptejte ošetřujícího lékaře.
 • V rámci systému základních sociálních dávek je možné pro vašeho blízkého zažádat o příspěvek na péči. Ten je určen osobám, které se při zvládání základních životních potřeb neobejdou bez cizí pomoci. Vyřízení může trvat i několik měsíců, ale příspěvek je přiznáván ke dni podání žádosti. Zpětně vám tedy bude proplacen příspěvek za celé období, ve kterém jste péči vykonávali.
 • Při propouštění z LDN se poraďte o vhodných pomůckách pro domácí péči a informujte se u sociální pracovnice nebo sestry na možnosti jejich získání.
 • V rehabilitaci po propuštění můžete pokračovat i v domácím prostředí. Ať už o někoho pečujete, nebo péči potřebujete vy sami, vždy si nechte ošetřujícím lékařem pečlivě vysvětlit možnosti rehabilitace.
 • Pokud doma pečujete o nevyléčitelně nemocného, je dobré spolupracovat s mobilním hospicem, který nabízí kompletní podporu, včetně zapůjčení veškerých pomůcek za mírnou úhradu.

Péče doma

 • Pečujete o svého nemocného rodiče či jiného blízkého ve vyšším věku, který začal mít např. výrazné potíže s pamětí, s orientací, s dorozumíváním a jeho zdravotní stav vyžaduje stále náročnější péči?
 • Narodilo se vám dítě a je zdravotně znevýhodněné, má např. Downův syndrom, smyslové, tělesné, mentální a jiné zdravotní potíže?
 • Potřebuje pomoc váš blízký po úraze, cévní mozkové příhodě, s psychickými a jinými zdravotními potížemi?

Nezůstávejte v této situaci sami, zajímejte se aktivně o možnosti řešení. S péčí o svého blízkého se podělte a zapojte do péče své okolí. S důvěrou se obraťte na členy své širší rodiny, sousedy a známé a s ohledem na jejich možnosti se společně nebo i jednotlivě domluvte na tom, co kdo může v péči o vašeho blízkého dělat pro zajištění jeho potřeb. Pravidelnost je důležitá, ale přijměte i náhodnou jednorázovou pomoc.

Nezapomeňte, že od 1. června 2018 můžete využít i tzv. dlouhodobé ošetřovné.

Péče o člověka upoutaného na lůžko je náročná nejen fyzicky, ale i psychicky. Proto je možné ze začátku či po celou dobu pečování spolupracovat s terénními službami, jako např. s pečovatelskou službou, osobní asistencí či odlehčovacími službami. Budete mít možnost získat zkušenosti s péčí, zajít si ven a u vašeho příbuzného po dobu vaší nepřítomnosti může být pečovatelka či osobní asistent. Pomohou vám nebo se plně postarají o hygienu, oblékání, polohování, podávání stravy aj. Než se rozhodnete pro spolupráci s těmito službami, vyžádejte si informace přímo od poskytovatele sociální služby, kterou máte nejblíž.

Pokud dojde ke zhoršení zdravotního stavu vašeho blízkého a pečujete o něho doma sami, obraťte se na praktického lékaře. Jeho prostřednictvím žádejte o zajištění následné péče. K dispozici jsou například domácí zdravotní péče či domácí hospice s komplexním přístupem pečujících profesionálů (registrovaná všeobecná zdravotní sestra, paliativní lékař, psycholog, sociální pracovník, pečovatelka, duchovní atd.).
Všeobecná sestra domácí zdravotní péče může vašemu blízkému zajistit např. převazy ran, podání injekcí, infuzí, rehabilitaci, péči o drény atd. Pokud k vám dochází všeobecná sestra z domácí zdravotní péče či z hospice, můžete se v případě zhoršení zdravotního stavu vašeho blízkého obrátit přímo na ni, nebo při takovém zhoršení zdravotního stavu, které vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc, neváhejte volat rychlou záchrannou pomoc na tel. čísle 155.

Pečovat o někoho je velmi psychicky i fyzicky náročné. Myslete proto na sebe i VY, pečující. Vyhledávejte a přijímejte péči o své tělesné i psychické zdraví.

Domácí zdravotní péče

V případě potřeby můžete využít i domácí zdravotní péči. Důvodem k návrhu na domácí péči musí být takový zdravotní stav pacienta, který mu neumožňuje navštěvovat ambulantní zdravotnická zařízení, ale umožňuje jeho ošetřování v domácím prostředí (není tedy nutný pobyt pacienta v nemocnici) a který potřebuje další odbornou péči.

Nejčastější situace, při kterých bývá vhodné využít služeb domácí zdravotní péče, jsou následující:

 • převazy ran,
 • aplikace injekcí,
 • ošetření proleženin,
 • rehabilitace (včetně například předoperační dechové rehabilitace),
 • odběry krve,
 • kontroly krevního tlaku a dalších životních funkcí,
 • kontroly glykémií (hladin cukru v krvi),
 • péče o pacienty s dočasnými nebo trvalými vývody ze střev nebo močovodu.

Domácí zdravotní péči může vám nebo vašemu blízkému předepsat buď lékař propouštějící z nemocnice nebo příslušný praktický lékař.
Při propuštění z nemocnice může lékař předepsat domácí zdravotní péči nejvýše na 14 dní. Pokud pečujete o blízkého, který je nevyléčitelně nemocný, může jeho ošetřující lékař předepsat domácí zdravotní péči až na 3 měsíce.

Tato péče je hrazena příslušnou zdravotní pojišťovnou pacienta. Maximální frekvence je 3krát jedna hodina denně. V případě potřeby lze po dohodě s lékařem péči rozšířit, například můžete chtít, aby sestra docházela častěji, za tyto nadstandardní požadavky si ovšem připlatíte. Péče může být využívána i bez předpisu lékaře, v tomto případě je však hrazena z vlastních finančních prostředků.

V domácím prostředí vás nebo vašeho blízkého může navštívit i specialista, tato forma péče je věcí dohody obou lékařů – ošetřujícího praktického lékaře a ošetřujícího lékaře specialisty.

Trvalá péče mimo domov

Pro trvalou péči mimo domov je k dispozici několik druhů pobytových zařízení. Abyste v případě potřeby dokázali zvolit tu nejvhodnější službu, je důležité se v jejich nabídce dobře orientovat. Proto vám dále nabízíme jejich stručnou charakteristiku.

Domovy pro seniory

 • Domovy pro seniory jsou zařízení sociální péče (s celodenní péči – ubytování, strava, aktivizace klienta s cílem zachování jeho soběstačnosti).
 • Úhrada za pobyt je plně hrazena klienty. Klient hradí za základní činnosti, tj. za ubytování a stravu, částku stanovenou poskytovatelem služby, jejíž maximální výše je dána vyhláškou č. 505/2006 Sb., a dále za péči ve výši přiznaného příspěvku na péči (většina klientů má přiznaný příspěvek na péči).
 • Typickým klientem domova pro seniory je člověk, který má sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jehož situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 • Klientovi musí po úhradě nákladů na pobyt zůstat alespoň 15 % jeho příjmu (důchodu). Pokud výše důchodu není dostačující, může se podílet na úhradě těchto nákladů rodina.
 • Domovy pro seniory se mohou velmi lišit vybavením, rozsahem péče, aktivitami pro klienty i cenou.

O umístění do domova pro seniory nerozhoduje žádný úřad. Zařízení si můžete svobodně vybrat a požádat jej o poskytování služeb. Vaše žádost může být odmítnuta, pouze pokud vybrané zařízení neposkytuje vhodnou službu, o kterou žádáte, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob (tedy nespadáte do cílové skupiny), váš zdravotní stav je příliš vážný nebo zvolené zařízení nemá dostatečnou kapacitu.

O aktuálních možnostech umístění v domovech pro seniory se informujte přímo v příslušném zařízení. Můžete se také obrátit na sociálního pracovníka na vaší obci, který vám pomůže zorientovat se v dostupné nabídce vhodných sociálních služeb.

Často se stává, že zařízení, o které máte zájem, není aktuálně dostupné, ale mohou být k dispozici lůžka v podobném zařízení na jiném místě v kraji. Je možná i změna do vámi vybraného zařízení, když se kapacita uvolní. Je možný i následný přesun do vámi vybraného zařízení, když se lůžko uvolní.

Léčebna dlouhodobě nemocných

Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN, někdy označována také jako Oddělení dlouhodobě nemocných, zkráceně ODN) je zdravotnické zařízení zajišťující lůžkovou péči zejména o starší pacienty s chronickými chorobami, které není možné ošetřovat v domácím prostředí.

Na tomto oddělení se také léčí pacienti, kteří již nevyžadují pobyt na akutním lůžkovém oddělení, ale jejich zdravotní stav ještě nedovoluje propuštění z nemocnice či naopak vyžaduje intenzivní rehabilitaci. Jedná se např. o pacienty po úrazech, po cévních mozkových příhodách, s chronickými nemocemi srdce a cév a další.

O umístění na lůžko následné péče rozhoduje ošetřující lékař (praktický lékař nebo lékař na akutním oddělení v nemocnici).

Pokud jste celý kalendářní měsíc hospitalizováni na LDN, ztrácíte nárok na výplatu příspěvku na péči za daný měsíc.

Pacient by do tohoto typu zařízení neměl být v žádném případě umístěn, pokud jsou hlavním motivem sociální důvody (pacient žije sám, příbuzní se o něj nechtějí starat, nemá finance na domov pro seniory apod.), rozhodně se nejedná o náhradu domovů pro seniory.

Domovy se zvláštním režimem

 • Jedná se o zařízení sociální péče.
 • Úhrada za pobyt je plně hrazena klienty. Klient hradí za základní činnosti, tj.za ubytování a stravu částku stanovenou poskytovatelem služby, jejíž maximální výše je dána vyhláškou č. 505/2006 Sb., a dále za péči ve výši přiznaného příspěvku na péči (většina klientů má přiznaný příspěvek na péči).
 • Typickým klientem je člověk, který má sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách a osobám se stařeckou Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, který má sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jehož situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 • Klientovi musí po úhradě nákladů na pobyt zůstat alespoň 15 % jeho příjmu (důchodu). Pokud výše důchodu není dostačující, může se podílet na úhradě těchto nákladů rodina.
 • Domovy se zvláštním režimem mohou velmi lišit vybavením, rozsahem péče a aktivit pro klienty i cenou.

Služby v domovech se zvláštním režimem jsou přizpůsobeny specifickým potřebám klientů.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

 • Jedná se o zařízení sociální péče.
 • Úhrada za pobyt je plně hrazena klienty. Většina klientů má přiznaný příspěvek na péči, který v tomto případě náleží domovu pro osoby se zdravotním postižením a hradí se z něj poskytovaná 24hodinové péče.
 • Klient si dále hradí také ubytování a stravu.
 • Typickým klientem je člověk, který má sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jehož situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 • Klientovi musí po úhradě nákladů na pobyt zůstat alespoň 15% jeho příjmu (důchodu). Pokud výše důchodu není dostačující, podílí se na úhradě těchto nákladů rodina.
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením se mohou velmi lišit vybavením, rozsahem péče a aktivit pro klienty i cenou.

V domovech pro osoby se zdravotním postižením může být vykonávána ústavní výchova, výchovná opatření nebo předběžné opatření podle zvláštních právních předpisů.

Pro výkon ústavní výchovy nebo předběžného opatření v domovech pro osoby se zdravotním postižením platí s ohledem na specifické potřeby těchto osob přiměřené ustanovení zákona o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením fungují podobně jako Domovy pro seniory nebo Domovy se zvláštních režimem, jejich služby jsou však přizpůsobeny specifickým potřebám klientů.

Zřizovatelem domovů pro osoby se zdravotním postižením jsou kraje, obce, veřejně prospěšné společnosti i komerční subjekty. Proto se mohou velmi lišit vybavením, rozsahem péče a aktivit pro klienty, i cenou.

Kombinovaná péče doma a mimo domov

Péče o vaše blízké v domácím prostředí je často psychicky, ale i fyzicky velice náročná. Abyste si mohli dopřát nezbytný odpočinek, zařídit potřebné věci nebo odjet na dovolenou, jsou vám k dispozici následující druhy sociálních služeb.

Odlehčovací služba

Odlehčovací službu můžete využít na různě dlouhá časová období. Služba nabízí několikadenní pobyt (pobytová forma), celodenní péči v jejich zařízení (ambulantní forma) či návštěvu a péči u vás doma (terénní forma).
Služba může být využívána opakovaně, ale zároveň nepravidelně (ne však několikrát denně) po dobu celého kalendářního roku.
Odlehčovací služba je za úhradu a výši ceny stanoví vyhláška MPSV č. 505/2006.

Stacionáře

Stacionáře jsou zařízení, kde je postaráno o klienty s potřebou celodenní péče, kteří jinak pobývají doma se svojí rodinou. Stacionář může být denní, kdy je péče poskytována v průběhu pracovního dne a odpoledne se osoba, o kterou je pečováno, vrací domů. Nebo je stacionář týdenní, kdy se osoby, o které je pečováno, vrací domů na víkend. Tento typ stacionářů se specializuje většinou na osoby se zdravotním postižením.

Za služby poskytované ve stacionářích hradí uživatel úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu.

Tíšňová péče

Posláním tísňové péče je zajistit uživatelům bezpečí v domácím prostředí. Služba je realizována jako telefonická pomoc v krizových situacích, a to pomocí běžných telefonů, nebo speciálních zařízení s tísňovým tlačítkem. Na nepřetržitě fungujících telefonních linkách jsou připraveni poskytnout pomoc vyškolení operátoři.

Služba je tu pro seniory, kteří žijí sami, i pro ty, kteří jsou aktivní a chodí ven. V případě nouze se stiskem tlačítka nebo vytočením příslušného čísla spojí s non-stop dispečinkem, kde operátorky (speciálně vyškolené zdravotní sestry) zajistí pomoc.

Tato pomoc spočívá například v tom, že:

 • komunikují se seniorem, případně ihned volají pomoc;
 • podle situace kontaktují rodinu, lékaře, záchranku, hasiče nebo policii;
 • předají informace o základním zdravotním stavu.

Tato služba je poskytována obvykle dlouhodobě prostřednictvím specializované linky, kterou zřizují nejrůznější provozovatelé (např. Život 90, Diakonie ČCE, Elpida) a je poskytována za paušální měsíční poplatky. Pro poskytování služby je také nutné zapůjčit či zakoupit zvláštní zařízení (telefon s příslušenstvím). O cenách služby se informujte u příslušných poskytovatelů služby.

Platby za péči

Péče může být hrazena jak ze zdravotního pojištění, tak i formou příspěvků a dávek ze sociálního pojištění.

Zdravotní péče a její úhrada

 • Zdravotní péče je hrazena z povinného veřejného zdravotního pojištění. Platby za děti, důchodce či nezaměstané odvádí stát, za zaměstnance jejich zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné si zdravotní pojištění hradí samy.
 • Každý pojištěný má nárok na bezplatnou zdravotní péči.
 • O rozsahu potřebné zdravotní péče rozhoduje ošetřující lékař na základě vašeho aktuálního zdravotního stavu.
 • Pro bezproblémové ošetření si vždy zjistěte, zda má příslušné zdravotní zařízení smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou.
 • Zdravotní pojištění hradí pouze zdravotní péči. Další potřebná péče bývá již péčí sociální, kterou si hradíte sami.

Zdravotní pojišťovna nehradí tzv. nadstandardní péči. Jedná se v podstatě o cokoli, co je „něčím navíc“, než zdravotnická zařízení běžně poskytují. Většinou nejde o lepší péči jako takovou, ale lepší podmínky, za nichž je poskytována. Nejčastěji se jedná o lepší ubytování v nemocnici, zejména v jednolůžkových pokojích, může jít i o jinou než standardní nemocniční stravu, možnost vybrat si operatéra. Ve stomatologii existuje také možnost připlatit si za lepší materiály nebo léčebné postupy.

V případě, že využijete lékařskou pohotovostní službu nebo pohotovostní službu v oboru zubní lékařství, máte povinnost zaplatit regulační poplatek ve výši 90 Kč.

Na jaké problémy se připravit?

 • Budete-li si chtít dopřát cokoliv navíc – ať už lepší pokoj, lehčí sádru či si vybrat lékaře, který vás bude operovat, budete si za tuto péči připlácet.
 • Díky úrazu či nemoci se může značně snížit vaše soběstačnost. Věci které se vám dříve zdály být samozřejmé, najednou nezařídíte bez pomoci jiných – přinést nákup, uvařit, odvézt na kontrolu či rehabilitaci.
 • Zatímco budete muset připlácet za mnohé služby, léky či pomůcky, místo výplaty budete dostávat pouze nemocenskou, která je výrazně nižší než obvyklý příjem.

Platby za sociální péči

 • Vybrané sociální služby se poskytují za úhradu.
 • Bezplatně jsou poskytovány například odborné sociální poradenství nebo služby sociální prevence.
 • Vyhledejte si nabídku více poskytovatelů a porovnejte si jejich služby a ceny, mohou se lišit.

Za co při využívání sociálních služeb platím?

 • Za pomoc při péči, která je obvykle účtována za hodinu poskytnuté péče.
 • Za poskytnuté jídlo (snídani, oběd či večeři) a jeho dovoz.
 • Za praní a žehlení prádla.
 • Za velký nákup a jeho donášku.
 • Za ubytování.

Tyto služby bývají označovány jako tzv. základní (povinné) činnosti. Aktuální informace o cenách těchto služeb naleznete ve vyhlášce č. 505/2006 Sb. nebo se informujte u sociálních pracovníků.
Mnozí poskytovatelé služeb však nabízejí i další služby, za které si mohou účtovat částku dle svého uvážení. S nabídkou se vždy pečlivě seznamte a nechte si vysvětlit, co přesně která služba znamená, jak často ji můžete využívat a zda se k ní nevztahují nějaká omezení.
Pokud se rozhodnete využít hrazenou sociální službu, konkrétní výše vašich plateb bude vždy uvedena ve smlouvě, kterou s poskytovatelem sociální služby uzavřete.

Zdravotní pomůcky

Kompenzační a rehabilitační pomůcky pomáhají nahradit tělesné funkce, které v důsledku úrazu nebo nemoci nefungují zcela optimálně.
Cílem je dosáhnout co možná největšího komfortu osoby, o kterou pečujete, aby s pomůckami co nejlépe zvládala stejné denní úkony jako dříve.

Sortiment pomůcek je určen především pro osoby s omezenými možnostmi pohybu, vozíčkáře či pro pacienty dlouhodobě upoutané na lůžko. Mezi kompenzační pomůcky patří například pečovatelská lůžka, antidekubitní matrace, invalidní vozíky, chodítka, toaletní a koupelnové pomůcky, elektrické skútry, hole nebo berle.

Při péči je vhodné upravit domácí prostředí, ve kterém budete péči zajišťovat, a využít např. možnosti zapůjčení kompenzačních pomůcek.

Věci, které usnadní péči a zlepší kvalitu života vám nebo vašemu blízkému, o kterého pečujete, mohou být například:

 • madla;
 • matrace, polštáře, postel;
 • nástavce na WC;
 • sedátka do vany, do sprchy;
 • chodítka, berle;
 • návleky na sádru;
 • protiskluzové podložky.

Správné vybavení domácího prostředí může:

 • zvýšit výrazně pohodlí;
 • zvýšit kvalitu péče;
 • rozšířit možnosti způsobu trávení času;
 • zjednodušit práci pečující osoby;
 • zvýšit bezpečí a snížit rizika následného úrazu;
 • zlepšit orientaci pro člověka postiženého demencí;
 • výrazně prodloužit čas, kdy může být člověk doma a nemusí do ústavní péče.

Úhrada zdravotní pomůcky zdravotní pojišťovnou

Proplacení již pořízené pomůcky pojišťovnou není možné. Pojišťovna může poskytnutou zdravotní péči (včetně zdravotnických prostředků) platit pouze smluvním zařízením k tomu určeným, nikoliv přímo pacientovi.

Pacient musí dostat od lékaře - v případě, kdy ten usoudí, že danou zdravotní pomůcku pacient potřebuje – příslušnou žádanku / poukaz.

Plná nebo částečná úhrada podle typu pomůcky by pak byla proplacena výdejně zdravotnických potřeb.

Výše úhrady pojišťovnou je pro zdravotnické prostředky stanovena zákonem. Zdravotnické prostředky jsou ale volně obchodovatelné, proto jsou ceny na trhu určovány především nabídkou a poptávkou, jako je tomu u jakéhokoliv jiného druhu zboží. Cena, za kterou může klient zdravotnický prostředek pořídit, se tak může lišit. Z toho také vyplývá, že i výše doplatku pacienta může být u různých výdejců různá.

Příspěvek od Úřadu práce

Příspěvek na zvláštní pomůcku je určen k pořízení potřebného vybavení pro těžce postižené osoby. Nárok na tento příspěvek má osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, těžkým sluchovým postižením nebo těžkým zrakovým postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (zdravotní stav trvá nebo bude trvat déle než 1 rok), a její zdravotní stav nevylučuje
přiznání tohoto příspěvku.

Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku:

I. Zvláštní pomůcky určené osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí
např. dodatečná úprava motorového vozidla, stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC, schodolez, stropní zvedací systém, včetně instalace, atd.

II. Zvláštní pomůcky určené těžce zrakově postiženým osobám
např. kalkulátor s hlasovým výstupem, digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem, vodicí pes, slepecký psací stroj, elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé, digitální zvětšovací lupa, atd.

III. Zvláštní pomůcky určené těžce sluchově postiženým osobám'

např. signalizace bytového zvonku, signalizace domovního zvonku, včetně instalace, individuální indukční smyčka, elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé, signalizace telefonního zvonění, telefonní zesilovač, atd.

Nadace

V případě, že i po využití možností příspěvků od státu a od zdravotní pojišťovny vám stále chybí peníze na pomůcku, zkuste se obrátit se žádostí na některou z nadací. Žádost by měla obsahovat vaše základní údaje, stručný popis vaší životní situace, zdravotního stavu, na co příspěvek žádáte a co vám případný příspěvek od nadace pomůže ve vašem životě vyřešit či zlepšit. Je dobré přiložit fotokopii průkazu osoby se zdravotním postižením.

Sponzoři

Jestliže neuspějete u nadací nebo vám i po poskytnutí příspěvku od nadace stále chybí finance na úhradu celé ceny pomůcky, můžete zkusit hledat sponzora mezi podnikateli a firmami, případně mezi vašimi příbuznými či známými.

Předepsání zdravotní pomůcky

Předepsání kompenzačních pomůcek

Pokud zdravotní stav pacienta vyžaduje trvalé nebo přechodné používání konkrétního zdravotnického prostředku, např. hole nebo berle, ošetřující lékař na základě vyšetření posoudí zdravotní stav a navrhne v daném konkrétním případě nejvhodnější zdravotnický prostředek. Následně vystaví poukaz na tuto pomůcku (Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku).

Jestliže lékař předepíše zdravotnický prostředek, na jehož úhradě se podílí též pacient, je povinen jej na tuto skutečnost upozornit. Pokud je u předepsané pomůcky nutný souhlas revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny, lékař též vypíše příslušnou žádanku a společně s poukazem je nutné oba tyto dokumenty předat ke schválení pojišťovně, která územně spadá ke zdravotnickému zařízení.

Většina pomůcek je hrazena zdravotní pojišťovnou, a to v plné výši nebo jen částečně. V případě, že pomůcka není hrazena zdravotními pojišťovnami, nebo je-li vysoký doplatek, můžete požádat na sociálním odboru městského úřadu v místě trvalého bydliště o jednorázový příspěvek na pořízení pomůcky, nebo úhrady doplatku.

Další možností je úhrada pomůcky zaměstnavatelem, a to v případě pracovního úrazu. V případě úrazu způsobeného jinou osobou může být pomůcka hrazena z pojistné - ho osoby, která úraz způsobila. Platnost poukazu na zdravotnický prostředek je 90 dnů. To znamená, že pacient se musí do 90 dnů od vystavení poukazu dostavit do speciální výdejny těchto prostředků (např. prodejny zdravotnických potřeb). Zdravotnický prostředek má jako užitný předmět stanovenou užitnou dobu. Například v případě hole je užitná doba stanovena na 36 měsíců a v případě berle na 24 měsíců. Uplynutí této doby nezakládá automaticky nárok na předpis nového zdravotnického prostředku, rozhodnutí závisí na lékaři.

Jednodušší pomůcky může předepsat přímo lékař příslušné odbornosti vystavením Poukazu na léčebnou a ortopedickou pomůcku. Na základě poukazu je pak pomůcka výdejnou zdravotnických potřeb vydána. Mezi tyto pomůcky patří například berle, hole, sedačky na vanu, do vany, pod sprchu, nástavce na WC, klozetová křesla. Berle a hole předepisuje smluvní lékař zdravotní pojišťovny odbornosti chirurgie, rehabilitace, ortopedie, neurologie nebo praktický lékař. Ze zdravotního pojištění je hrazen maximálně jeden pár berlí podpažních za dva roky, jeden pár nebo jeden kus berlí předloketních za dva roky nebo maximálně jedna hůl za tři roky. Sedačku na vanu a do vany, pod sprchu, nástavce na WC nebo křesla klozetová předepisuje smluvní lékař zdravotní pojišťovny odbornosti geriatrie, rehabilitace, ortopedie, neurologie nebo praktický lékař. Ze zdravotního pojištění je hrazen maximálně jeden kus za pět let, u nástavce na WC je to max. jeden kus za tři roky. U pomůcek, jejichž předepisování je podmíněno nejen odborností indikujícího lékaře, ale i souhlasem revizního lékaře, lékař nejprve vy - staví Žádanku o schválení/povolení. Její nezbytnou součástí je medicínské zdůvodnění požadavku, tedy ze - jména popis aktuálního zdravotního stavu s podrobným popisem hybnosti a pohybových schopností. Zcela nedostačující je častý pouhý výčet diagnóz.

Indikující lékař požádá revizního lékaře o souhlas s úhradou a poté vystaví Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku. Chodítka předepisuje lékař odbornosti rehabilitace, ortopedická protetika či neurologie. Indikována jsou klientům s funkčními horními končetinami, omezeným pohybem dolních končetin a při snížené stabilitě. Ze zdravotního pojištění je hrazen maximálně jeden kus za pět let. Lůžka polohovací s možností mechanického nebo elektrického nastavení předepisuje lékař odbornosti rehabilitace, ortopedie či neurologie, a to pacientům bez schopnosti aktivního pohybu zcela odkázaným na pomoc druhé osoby nebo pacientům trvale upoutaným na lůžko se zbytkovou schopností aktivní hybnosti a zároveň s onemocněním výrazně zhoršujícím trofiku kůže a podkoží. Zapůjčení a úhradu polohovacího lůžka revizní lékař schválí pouze při předpokladu dlouhodobého ošetřování pacienta v domácím prostředí.

Předepsání zdravotní pomůcky při úniku moči (inkontinenčních pomůcek)

Pomůcky pro inkontinenci předepisuje lékař na lékařský poukaz, a to na základě tzv. Skupiny postižení, do které je pacient zařazen po odborném vyšetření. Stupně postižení jsou tři – lehká, střední a těžká inkontinence. Pacient smí být zařazen vždy a pouze do jedné z nich, takže nelze kombinovat produkty mezi jednotlivými skupinami u jednoho pojištěnce. Poukaz není zpoplatněn a pro osoby s diagnózou „inkontinence“ od 3 let věku nepodléhá schvalování revizního lékaře.

Praktický (obvodní) lékař doporučí vyšetření u specialisty (urolog, gynekolog nebo geriatr), který vás vyšetří a případně předepíše speciální absorbční pomůcku. Následně může předepisovat tyto pomůcky i váš praktický lékař.

Pomůcky mohou být předepisovány na 1, 2, maximálně však na 3 měsíce najednou. Získáte je v lékárnách nebo ve zdravotnických potřebách po předložení lékařského poukazu. Inkontinenční pomůcky lze získat také volným nákupem za hotové v lékárnách a výdejnách zdravotnických potřeb bez poukazu. Na tento druh nákupu bez poukazu se ovšem nevztahují příspěvky zdravotní pojišťovny. Pomůcky pro inkontinenci jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění podle limitů.

Na aktuální výši úhrady se informujte u svého ošetřujícího lékaře nebo u své zdravotní pojišťovny.

Předpis očního lékaře na brýle

Platnost poukazu na brýle a optické pomůcky je 90 dnů. Tyto pomůcky je oprávněn předepsat lékař odbornosti oftalmologie a případně optometrista, ale jen za předpokladu, že má smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou.
Zdravotní pojišťovny přispívají na brýlové obruby, ale to jen dětem do 14 let včetně. Hrazení skel brýlí je pouze na osoby, které potřebují torické plastové čočky nad 10 dioptrií anebo vysokoindexové po schválení revizním lékařem.

 • Na brýlové obruby může pojišťovna přispět dětem do 5 let na 3 kusy jednou za rok, u dětí od 6 do 14 let to naopak lze jen na 1 kus ročně.
 • Měkké kontaktní čočky jsou hrazeny u očních vad nad 10 dioptrií.
 • Příspěvek lze získat i v případě dioptrického rozdílu, kde musí být rozdíl mezi pravým a levým okem minimálně 3 dioptrie.

Konkrétní informace o výši příspěvku a na co se příspěvek vztahuje, vám poskytne vaše zdravotní pojišťovna.

Texty jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro provozovatele těchto stránek žádné právní důsledky.
© 2020 FM solutions, a.s.