Poradíme si v Libereckém kraji

Nástup do nemocnice

Skočit na navigaci

Praktické rady

 • Každý pacient má právo vybrat si nemocnici, kde bude hospitalizován.
 • Zjistěte si maximum informací o rozsahu i kvalitě péče ve vybrané nemocnici. Zeptejte se svých známých na zkušenosti s personálem nemocnice.
 • Nezapomeňte si s sebou vzít doklad totožnosti a průkaz pojištěnce, seznam aktuálně užívaných léků, případně starší lékařské zprávy, pokud je máte.
 • Neberte si s sebou cennosti, šperky, kreditní karty ani větší hotovost. Pokud už to musíte udělat, informujte se o možnostech úschovy v příslušné nemocnici.
 • Při příjmu do nemocnice se nebojte zeptat na všechno, co vás zajímá.
 • Pokud chcete mít nadstandardní pokoj, informujte se v předstihu o tom, zda a za jakých podmínek je to v dané nemocnici možné. Je jich vždy jen omezený počet. Pokoj si lze často předem objednat. Informace naleznete na webu nemocnice nebo Vám je poskytne příslušné oddělení.
 • U hospitalizace dítěte se v předstihu informujte o možnosti pobytu jeho doprovodu.

Co si vzít s sebou

Doporučujeme vzít si s sebou do nemocnice:

 • Průkaz totožnosti (občanský průkaz, event. cestovní pas);
 • Průkaz zdravotní pojišťovny;
 • Doklad o pracovní neschopnosti – pokud jej máte vystaven;
 • Seznam léků, které běžně užíváte krátkodobě i dlouhodobě;
 • Zprávu lékaře, který vás doporučil k hospitalizaci, výsledky vyšetření, případně i starší lékařské zprávy;
 • Kontakt na osobu, kterou bude nemocnice moci informovat o vašem zdravotním stavu;
 • Kontakt na vašeho ošetřujícího lékaře;
 • Hygienické potřeby, ručník, pyžamo a župan;
 • Domácí pevnou obuv;
 • Kompenzační pomůcky (naslouchadlo, berle apod.), pokud nějaké používáte.

Příjem do nemocnice

K nástupu do nemocnice se dostavte v dohodnutý čas do příjmové kanceláře příslušného lůžkového oddělení.

V průběhu přijetí budete požádáni o písemný informovaný souhlas s hospitalizací včetně uvedení kontaktů na osoby, které nemocnice bude moci informovat o vašem zdravotním stavu. Na požádání vám může být také vystaveno potvrzení o pracovní neschopnosti.

Následně vás čeká vstupní vyšetření, které provádí lékař odborného oddělení. Během vyšetření byste měli být srozumitelně informováni o vašem zdravotním stavu, důvodech hospitalizace a navrhovaném léčebném nebo diagnostickém postupu. Současně vám mohou být vysvětlena možná rizika související s poskytováním zdravotních služeb a také možné alternativy léčby.

Nezapomeňte zdravotníky informovat o lékové, potravinové či jiné alergii, pokud nějakou trpíte. Je také důležité, aby měl personál nemocnice přesné informace o vašich schopnostech a omezeních při pohybu, provádění osobní hygieny, vstávání z lůžka, oblékání, používání toalety apod. Nestyďte se personál nemocnice předem upozornit na jakákoli pohybová omezení, která by se u vás mohla vyskytnout.

V některých nemocnicích dostanete při přijetí identifikační náramek. Náramek si ponechte po celou dobu hospitalizace.

Oblečení pacientů se podle zvyklostí nemocnice ukládá do šatny nebo do skříní přímo na pokojích pacientů.

V případě operace či podobného zákroku od vás bude vyžadován písemný souhlas s tímto výkonem. Před jeho podpisem vám lékař vysvětlí jeho průběh i případná rizika.

Co všechno se děje v průběhu dne během vaší hospitalizace, to se řídí režimem příslušného oddělení. Informace o provozu oddělení obdržíte v den příjmu.

Neváhejte se kdykoliv obrátit na ošetřující personál. Otevřená komunikace a srozumitelně podané informace mohou zabránit nedorozuměním a vaší případné nespokojenosti.

Hospitalizace dítěte

Při příjmu dítěte do nemocnice platí obdobná pravidla jako u dospělých. Při kontrole osobních údajů se předkládá průkaz totožnosti zákonného zástupce a průkaz pojištěnce (dítěte).

Dítě má právo být hospitalizováno mezi dětmi a nemělo by být přijímáno na oddělení dospělých. Má také právo být hospitalizováno s doprovodem, o přijetí a umístění doprovodu však rozhoduje zdravotnické zařízení (ošetřující lékař dítěte) podle možností daného zařízení. Doprovod nemá nárok na stravu.

Pobyt doprovodu dítěte do 6 let hradí zdravotní pojišťovna, u které je pojištěno dítě. Pobyt doprovodu dítěte staršího 6 let je hrazen pojišťovnou dítěte pouze se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

I když jste nebyli přijati s dítětem jako doprovod, máte právo s dítětem mladším 18 let v nemocnici být v souladu s provozním řádem nemocnice (například zůstat do 20:00 a ráno přijít v 7:00).

Nezapomeňte, že osoba, která dítě doprovází, má nárok na pracovní neschopnost.

Práva a povinnosti pacienta

 • Využívejte svá práva a nebojte se je uplatňovat, ale zároveň dodržujte své povinnosti.
 • Lékař a pacient jsou partneři. Jako pacient nejste v podřízeném postavení vůči lékaři.
 • Nebojte se jít k jinému lékaři nebo do jiného zařízení, pokud nejste spokojeni.
 • Pokud nejste spokojeni s péči, které se vám dostalo, nebo s přístupem personálu, nebojte se to říci příslušnému pracovníkovi či jeho nadřízenému.
 • U péče musí jít ruku v ruce odbornost i vstřícný přístup personálu. Pokud jedno chybí, nikdy nebudete spokojeni a není to dobrá péče.
 • Výčet všech práv a povinností pacienta je uveden v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

Povinná mlčenlivost zdravotníků

Každý zdravotník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s péčí o vás, o vašem zdravotním stavu, hospitalizaci, diagnóze, prognóze (předpověď dalšího průběhu onemocnění). Už sama skutečnost, že je pacient léčen určitým lékařem či v určitém zdravotnickém zařízení, představuje předmět mlčenlivosti. Zákon umožňuje, aby lékař kromě pacienta informoval o povaze onemocnění a potřebných výkonech též osoby určené pacientem.

Nenuťte zdravotníky povinnost mlčenlivosti porušovat.

Počítejte s tím, že např. informace o konkrétním pacientovi nelze poskytnout po telefonu, protože zdravotník nemá možnost ověřit si vaši totožnost.

Pokud chcete, aby byl o vašem zdravotním stavu informován ještě někdo jiný, musíte k tomu dát písemný souhlas.

Volba lékaře nebo zdravotnického zařízení

Každý si může zvolit svého registrujícího lékaře (praktický lékař pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, zubní lékař, gynekolog), tedy lékaře, který o vás pečuje v případě zdravotních obtíží, v rámci preventivních prohlídek a pravidelně vás sleduje, pokud trpíte nějakým chronickým onemocněním. Praktický lékař pro dospělé a praktický lékař pro děti a dorost vedle práce v ordinaci zajišťuje pro své registrované pacienty také návštěvní službu v případech, kdy nejsou schopni se do jeho ordinace sami dostavit.

Nejste-li spokojeni s péčí svého lékaře, můžete jej změnit jednou za 3 měsíce. Časté střídání registrujícího lékaře nelze doporučit. Může být ohrožena návaznost při péči o vás.

Registrujícího lékaře lze zhodnotit už z jeho chování. Věnuje se vám, vysvětluje, povídá si s vámi, trpělivě vás vyslechne? Čekáte dlouho v čekárně, nebo si vás objedná na určitou hodinu? Nabízí vám aktivně preventivní vyšetření, na která máte nárok? Má přehled o tom, kde a kdy jste byli hospitalizováni, jaké nálezy máte od jiných lékařů, pamatuje si, co máte za obtíže? Pak je to určitě ten pravý.

Pokud nemůžete najít praktického lékaře, který by vás mohl vzít do péče, obraťte se na příslušnou zdravotní pojišťovnu, která je povinna vám zajistit příslušnou péči prostřednictvím zdravotnických zařízení, s nimiž má uzavřené smluvní vztahy.

Ne všechno může vyřešit registrující lékař. Pokud je potřeba specializované vyšetření, např. kardiologické nebo ortopedické, doporučí lékař pacientovi návštěvu ambulantního specialisty. Spolu s doporučením k přijetí specializovaným lékařem zasílá registrující lékař též písemné odůvodnění a důležité zdravotní údaje včetně výsledků předem provedených vyšetření a informace o provedeném léčení.
I v tomto případě má pacient právo na svobodnou volbu zdravotnického zařízení, tedy ambulantního specialisty.

Každý pacient má právo zvolit si zdravotnické zařízení, kde bude hospitalizován. Nemá však nárok na výběr nemocnice, do níž jej převeze zdravotnická záchranná služba. Je samozřejmě potřeba vědět, zda ve zvoleném zdravotnickém zařízení provádějí vyšetření či výkony, které pacient potřebuje podstoupit. Zajímejte se o kvalitu poskytované zdravotní péče, počty provedených zdravotních výkonů, názory ostatních pacientů. Vzdálenost od vašeho bydliště často není rozhodující.

Informace o zdravotním stavu

Lékař je povinen vám sdělit vše, co se týká vašeho zdraví. Je povinen vám srozumitelně podat informaci o výsledcích vašich vyšetření, o možných způsobech léčby a prognóze onemocnění. Máte právo určit jakoukoliv osobu nebo osoby, které mohou být informovány o vašem zdravotním stavu, a to při přijetí k poskytování zdravotní péče nebo kdykoliv po přijetí. Určení osoby nebo osob můžete kdykoliv změnit. Jména vámi určených osob budou součástí zdravotnické dokumentace.

Svého práva na informace o zdravotním stavu ale také nemusíte využít a zdravotník to musí respektovat.

Zákaz poskytování informací o vašem zdravotním stavu

Můžete též vyslovit zákaz podávání informací o vašem zdravotním stavu jakékoliv další osobě nebo osobám, a to při přijetí k poskytování zdravotní péče nebo kdykoliv po přijetí. Tento zákaz můžete kdykoliv odvolat. Tento váš zákaz bude součástí zdravotnické dokumentace.

Nahlédnutí do zdravotnické dokumentace

Kromě toho, že zdravotníci mají povinnost vám umožnit nahlédnutí do vaší zdravotnické dokumentace (za přítomnosti zdravotnického pracovníka), můžete si také požádat o výpis, opis nebo kopii této dokumentace. Ceník za jejich pořízení by měl být veřejně dostupný a měl by odpovídat obvyklým cenám. Seznamte se s ním před tím, než o zhotovení výpisu, opisu nebo kopie písemně požádáte. Zdravotnické zařízení má na jejich pořízení 30 dnů. Třetí osoba, která nemá co do činění s léčbou, do zdravotnické dokumentace nesmí nahlížet.

Souhlas s poskytováním zdravotní péče

Kromě výjimek uvedených v zákoně (např. ochranné léčení nařízené soudem v případech, kdy pacient ohrožuje sebe nebo své okolí, při léčení nařízeném z důvodu onemocnění infekční chorobou v rámci ochrany obyvatelstva) vám může být proveden zdravotní úkon pouze tehdy, vyslovíte-li s ním souhlas. Další situací, vyčleněnou z tohoto režimu, je bezvědomí pacienta, kdy nelze jeho souhlas získat a nečinnost zdravotníků by mohla ohrozit jeho zdraví nebo život.

Odmítnutí léčby

Toto základní právo pacienta je logické, protože kdo jiný by měl rozhodovat o vašem těle než vy. Uvědomte si tuto skutečnost vždy, kdykoli máte absolvovat nějaký zdravotní výkon, a ujistěte se, že máte dostatek informací, abyste se mohli v klidu a svobodně rozhodnout. Stejně jako v předchozím případě existuje výjimka, kdy pacient není schopen odmítnutí realizovat: v případě těžkého stavu s poruchou vědomí.

Nedobrovolná hospitalizace

Hospitalizovat pacienta bez jeho souhlasu je možné jen z důvodů, které jsou výslovně stanoveny v zákoně. Jedním z nich je i situace, kdy osoba ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky duševní poruchy nebo touto poruchou trpí, či je pod vlivem návykové látky. Nedobrovolná hospitalizace představuje závažný zásah do práv pacienta, a je proto možné realizovat ji pouze, pokud nelze hrozbu pro pacienta nebo jeho okolí odvrátit jiným způsobem.

Zdravotnické zařízení má povinnost oznámit nedobrovolné převzetí pacienta do 24 hodin soudu. Soud pak musí do 7 dní od začátku hospitalizace rozhodnout, zda k nedobrovolnému převzetí došlo v souladu se zákonem.

Podání stížnosti

Pokud nejste se zdravotní péčí spokojeni, můžete podat stížnost poskytovateli zdravotnického zařízení. Ten je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů ode dne jejího obdržení. V odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena.
Pokud nebudete s vyřízením vaší stížnosti spokojeni, můžete se obrátit na příslušný správní orgán, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Zároveň musíte uvést důvody nesouhlasu s vyřízením vaší stížnosti poskytovatelem.
Postup Krajského úřadu Libereckého kraje při vyřizování stížností.

Základní povinnosti pacienta

K základním povinnostem pacienta patří zejména:

 • dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytovatelem zdravotních služeb vyslovil souhlas,
 • řídit se vnitřním řádem zdravotnického zařízení,
 • uhradit poskytovateli cenu poskytnutých služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění nebo jiných zdrojů, které mu byly poskytnuty s jeho souhlasem,
 • pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb,
 • nepožívat během hospitalizace alkohol a jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí lékaře v odůvodněných případech vyšetření za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Záchranná služba

Tato služba je v rámci celého kraje zajišťována Zdravotnickou záchrannou službou Libereckého kraje. V Libereckém kraji zajišťuje Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje přednemocniční lékařskou péči 14 výjezdovými základnami rozmístěnými po celém kraji včetně letecké zdravotnické záchranné služby.

Tísňová telefonní linka: 155

Zdravotnická záchranná služba poskytuje neodkladnou zdravotní péči především při akutním ohrožení života dětí i dospělých. Je to zejména při těchto stavech:

 • poruchy vědomí
 • zástava dechu a oběhu
 • bolesti na hrudi
 • všechny druhy úrazů včetně dopravních nehod
 • cévní mozkové příhody
 • křečové stavy
 • otravy

Jak mohu pomoci v závažné situaci

Pokud jste svědky závažné situace, zachovejte klid a volejte bezplatné telefonní číslo 155.

 • pokud nejste schopni se plně soustředit na hovor – tísňové volání, nechte se vést během hovoru zkušenou operátorkou a odpovídejte pouze na její dotazy, a to jednoduše a věcně;
 • telefonní přístroj si pokud možno ponechejte u sebe pro případ, že se s vámi operátorka, nebo výjezdová skupina bude chtít spojit;
 • pokud začnete poskytovat první pomoc, hovořte s operátorkou pomocí hlasitého odposlechu;
 • kvalitní první pomoc můžete poskytnout i vy, pokud se necháte vést operátorkou, která s vámi bude během záchrany lidského života neustále hovořit a správně

Co mám dělat před příjezdem ZZS

Před příjezdem zdravotnické záchranné služby poskytněte první pomoc (dospělému i dítěti):

 • Postiženého oslovte a pokud s vámi mluví, komunikujte s ním
 • Pokud na oslovení nereaguje, položte jej na záda na tvrdou podložku
 • Zkuste jej probudit lehkým bolestivým podnětem (štípnutí, plácnutí)
 • Zjistěte, zda dýchá (zda se zvedá hrudník, přiložte ucho k jeho nosu/ústům a slyšíte a cítíte proud vydechovaného vzduchu)
 • Pokud dýchá a je v bezvědomí, uložte jej na bok a jeho rukou mu podložte hlavu – zabráníte tím případnému vdechnutí slin, žaludečního obsahu, stále ho sledujte
 • Pokud nedýchá, zahajt e nepř ímou srdečn í masáž stlačováním hrudníku na středu hrudníkosti frekvencí 100/min. u dospělého do hloubky 5 cm a u dítěte do 1/3 předozadního průměru hrudníku. Provádějte ji do příjezdu záchranářů.
 • Masivní zevní krvácení okamžitě zastavte přiložením tlakového obvazu či přímým stlačením krvácející cévy nebo přiložte škrtidlo na končetině nad ranou směrem k srdci
 • Pokud možno, vyšlete další osobu např. před dům, aby záchranářům usnadnila nalezení místa postiženého
 • Zavřete domácí mazlíčky
 • V případě, že vám zdravotnické operační středisko sdělí, že posílá na místo leteckou záchrannou službu, označte místo události – mávejte kusem látky
 • Před přistáním vrtulníku odveďte děti, zavřete domácí zvířata, zavřete dveře a okna domu či auta
 • Po přistání se k vrtulníku nepřibližujte, hrozí nebezpečí úrazu

Tím, že jste zavolali na tísňovou linku 155 a operátor vyhodnotil vaši výzvu jako ohrožení zdraví či života, byl aktivován záchranný řetězec profesionální zdravotnické pomoci.
K vašemu blízkému míří profesionální záchranáři.

Záchranáři přijeli, co bude dál?

Záchranáři přijeli na místo ošetření
Díky profesionalitě záchranářů a vybavení sanitních vozidel mohou být okamžikem příjezdu k vašemu blízkému ihned na místě zahájeny úkony vedoucí k záchraně jeho zdraví či života. Takto je možno zachránit řadu pacientů v těžkém stavu, kteří by prostý transport do nemocnice nepřežili.
Pokud budou zdravotníci potřebovat vaši pomoc, požádají vás o ni a vy se řiďte jejich pokyny.

Záchranáři odjeli z místa ošetření
Z místa zásahu míří sanitka na příjmové oddělení nemocnice, jejíž název vám byl sdělen. Čas, než dojede váš blízký do nemocnice, není hluchým místem. I v sanitce lékař nebo záchranář důkladně vyšetřuje pacienta, zahajuje léčbu a připravuje pacienta na příjem v nemocnici.
Sanitka směřuje do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení, kde už jsou na příjem vašeho blízkého připraveni a očekávají ho. Pacient zde bude dále podrobně vyšetřen. Vyšetření probíhají postupně a zaberou určitý čas podle onemocnění či úrazu. Proto se snažte být trpěliví.
Dříve než hodinu po odjezdu sanitky nemá význam telefonovat do nemocnice a zjišťovat aktuální informace.
Váš blízký je v péči profesionálů.

Co je "Rendez-Vous"

Víceúrovňový setkávací systém neboli systém Rendez-Vous (obvykle pouze systém RV) je způsob organizace výjezdových skupin a stanovišť záchranné služby.

Systém RV funguje na principu setkávání dvou typů výjezdových skupin u zásahů:

 • rychlá zdravotnická pomoc (RZP) - ve složení zdravotnický záchranář a řidič/záchranář nebo rychlá lékařská pomoc (RLP) - ve složení lékař, záchranář a řidič/záchranář
 • Rendez-vous (RV) – ve složení lékař a řidič/záchranář

Výjezdové skupiny RV bývají obvykle umístěny ve městech a vyjíždějí v osobních automobilech. Jedná se o speciální sanitní vozidla, která mají veškeré vybavení k ošetření pacienta, ale nedisponují mobilizačním vybavením. Ve velkých městech se dostane osobní automobil k případu často rychleji než velká sanitka. Lékař se ihned po příjezdu věnuje ošetření pacienta a vyčkává na příjezd skupiny RZP. Pacient bývá pak transportován do nemocnice skupinou RZP. Pokud je nutná spolupráce lékaře i při transportu pacienta, jedou obě vozidla do nemocnice, přičemž lékař jede ve vozidle, které převáží pacienta.

Texty jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro provozovatele těchto stránek žádné právní důsledky.
© 2020 FM solutions, a.s.