Poradíme si v Libereckém kraji

Propuštění z nemocnice

Skočit na navigaci

Praktické rady

 • Léky dostanete na tři dny dopředu, vyzvednout si je můžete v nemocniční lékárně. Pokud vám váš zdravotní stav neumožňuje navštívit lékárnu, požádejte sestru o zajištění léků.
 • Dostanete k nahlédnutí propouštěcí zprávu pro vašeho lékaře. Jestliže si chcete odnést její kopii, vyžádejte si ji.
 • Z nemocnice se můžete nechat odvézt sanitkou, pokud to váš zdravotní stav vyžaduje, využít taxi nebo asistenční sociální službu. V těchto případech se však jedná o placené služby.
 • Pokud to váš zdravotní stav vyžaduje, lékař vám může schválit i dopravu soukromým vozidlem. Náklady za tuto dopravu vám následně proplatí vaše zdravotní pojišťovna.
 • Budete-li i nadále potřebovat odbornou péči (převazy ran, aplikaci injekcí, rehabilitaci apod.) a nejste schopni docházet k lékaři, můžete využít domácí zdravotní péči. Při odchodu z nemocnice vám ji může lékař předepsat až na 14 dnů. O jejím prodloužení rozhoduje praktický lékař.
 • Nemůžete-li po propuštění z nemocnice bydlet ve svém stávajícím bydlišti, můžete dočasně docházet i k jinému, než svému praktickému lékaři.
 • Potřebujete-li zdravotní a kompenzační pomůcky (např. berle), lze si je zapůjčit na nezbytnou dobu, než si na předpis od lékaře zajistíte vlastní. Informace vám poskytne sestra nebo sociální pracovník nemocnice.
 • Nezapomeňte, že po propuštění z nemocnice můžete využívat také pečovatelské a asistenční služby. O možnostech se informujte u sociální pracovnice v nemocnici.
 • Zároveň můžete využít i tzv. dlouhodobé ošetřovné.

Poslední den v nemocnici

Při odchodu z nemocnice dostanete pro svého lékaře propouštěcí zprávu, která obsahuje detailní informace o průběhu léčení.

Nezapomeňte se zeptat lékaře, který vás z nemocnice propouští, na všechny detaily a potřebnou další péči – rehabilitaci či dietu, jaké léky máte brát, jak se užívají, kdo vám je může předepsat, a také, co máte dělat a kam se máte obrátit, budete-li mít po propuštění zdravotní potíže.

Neváhejte se také zeptat na způsob vaší cesty domů. Ošetřující lékař vám poradí, jestli jste schopni se domů dopravit běžným způsobem, nebo vám doporučí cestu vozidlem zdravotní záchranné služby.

Informace o návazných sociálních službách vám může poskytnout sociální pracovnice, kterou lze najít v každé nemocnici. Včas ji vyhledejte a informujte se o sociálních službách poskytovaných v oblasti vašeho bydliště.

Léky na recept vám může nemocniční lékař předepsat až v den propuštění z nemocnice. Při odchodu dostanete léky na tři dny, v odůvodněných případech i na delší, nezbytně nutnou dobu. Nemocnice při vašem propuštění připraví pro vašeho praktického lékaře zprávu o propuštění včetně návrhu dalšího léčebného postupu. Praktický lékař vám předepíše další potřebné léky.

Odvoz z nemocnice

V případě, že váš zdravotní stav neumožňuje využití běžné dopravy, může vám lékař zařídit převoz dopravní zdravotní službou. Zdravotní pojišťovna takovou cestu uhradí, důvodem k vyslání dopravní zdravotní služby ovšem nemůže být například špatné dopravní spojení nebo nedostatek financí.

Rozhodnete-li se namísto transportu dopravní zdravotní službou pro dopravu soukromým vozidlem (a ošetřující lékař takovou formu dopravy předem schválí), máte nárok na náhradu cestovních nákladů. Podmínkou je, že vozidlo neřídí sám pacient (tzn. váš aktuální zdravotní stav neumožňuje dopravu běžným způsobem, a proto nemůžete řídit).

Pro odvoz můžete využít také asistenční sociální službu, kterou obvykle poskytují stejné organizace jako pečovatelskou službu, ta je však již za úhradu.

Recepty, léky

Praktické rady

 • Doplatky na léky a zdravotnické prostředky se v jednotlivých lékárnách a prodejnách liší. Zjistěte si, kde jsou ceny za vaše léky nejnižší.
 • Důležitý není název nebo výrobce léku, ale účinná látka a její množství.
 • Pro nejběžnější onemocnění vždy existují léky plně hrazené, a tudíž bez doplatku pacienta.

Pravidla pro předepisování léků

U některých léčivých přípravků existují tzv. preskripční a indikační omezení, což znamená, že je může předepisovat pouze lékař-specialista určené odbornosti (onkolog, revmatolog, gynekolog apod.), respektive že je možné takovéto léky předepisovat jen vybraným skupinám pacientů.

Lékař může předepsat lék mimo svou odbornost jen pokud recept označí svým identifikačním číslem a slovním spojením „na doporučení odborného lékaře“. Toto doporučení musí být zároveň v den předepsání léku založeno ve zdravotnické dokumentaci pacienta.

Je-li lék hrazen pojišťovnou, lze na jeden recept předepsat více než jedno balení jednoho druhu léku. Může být předepsáno tolik léků, kolik je potřeba pro zajištění léčby pacienta do jeho další kontrolní návštěvy u ošetřujícího lékaře. Nejdéle jsou však léky předepisovány na dobu tří měsíců a zpravidla do počtu tří balení.

Léky na recept

Pokud vám předepisují léky různí lékaři, buďte při jejich užívání opatrní. Léky se stejnou účinnou látkou se mohou jmenovat různě, jejich vzájemné působení a hromadění látek ve vašem těle vám může uškodit. Vždy informujte vaše lékaře o všech lécích, které užíváte, o radu můžete požádat i svého lékárníka.

Ověřte si, že vám lékař předepisuje domluvený počet balení, aby vám léky vydržely do případné další kontroly. Lékař vám léky předepíše až na tři měsíce, případně vám může vystavit i tzv. opakovací recept, na který si můžete léky vyzvednout několikrát – lékárník si v tomto případě recept okopíruje a originál vám vrátí, abyste jej mohli použít při další návštěvě.

Co je eRecept?

eRecept je lékařský předpis (recept) vystavený v elektronické podobě. Elektronická podoba znamená, že se údaje o předepsaném léku ukládají do tzv. Centrálního úložiště elektronických receptů.
Každému eReceptu je přidělen unikátní identifikátor (kombinace číslic a písmen). V lékárně pak lékárník načte identifikátor eReceptu a vydá vám předepsaný léčivý přípravek.
Lékař vám může eRecept vystavit v několika různých variantách. Nejčastěji se setkáte s tzv. papírovou průvodku, která vypadá velice podobně jako původní papírové recepty. Díky elektronizaci vám však může místo papíru poslat recept do e-mailu, SMS či do speciální aplikace v mobilním telefonu. Záleží, jak se s vaším lékařem domluvíte. Platnost eReceptu je stejná jako u „klasických“ papírových receptů.
Bližší informace k eReceptům naleznete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Léky podávané při hospitalizaci v nemocnici

V průběhu hospitalizace vám veškeré nezbytné léky poskytuje zdravotnické zařízení. Tyto léky hradí pojišťovna a jejich cena je zahrnuta v platbě za váš pobyt. Může se stát, že vám budou podávány jiné léky, než na které jste zvyklí, nicméně vždy musí obsahovat stejnou účinnou látku. Nemocnice vám zdarma neposkytne přípravky, které zdravotní pojišťovna nehradí (např. antikoncepce).

Doba platnosti lékařských předpisů

Dobu platnosti receptů určuje vyhláška ministerstva zdravotnictví. Nejkratší dobu samozřejmě platí recept vystavený pohotovostní službou včetně stomatologické – nejdéle 1 kalendářní den následující po dnu jeho vystavení. Recept na antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika platí 5  dnů počínaje dnem vystavení receptu (pokud nejde o léčivé přípravky na místní použití). Recept na ostatní léčivé přípravky platí 14 dnů počínaje dnem vystavení receptu. Lékař však může na receptu uvést i jinou dobu platnosti (například 1 měsíc atd.).

Recept s předepsanými léčivými přípravky, jejichž výdej se má opakovat, platí počínaje dnem jeho vystavení 6 měsíců, nestanoví-li předepisující lékař jinak, nejdéle však 1 rok. Lékař musí uvést na receptu datum vystavení, pokyn k opakování výdeje a číslicí i slovy údaj o celkovém počtu výdejů. Bez těchto údajů není opakování výdeje možné. Lékárník vyznačí každý výdej na receptu razítkem.

Není-li v lékárně k dispozici předepsaný počet balení nebo jestliže jsou na receptu předepsány dva druhy léčivých přípravků, z nichž některý není k dispozici a ani nemůže být urychleně obstarán, vystaví lékárník na chybějící léčivý přípravek výpis z receptu. Na výpis z receptu se vztahuje stejné ustanovení o době platnosti jako na původní recept. Doba platnosti výpisu se počítá ode dne vystavení výpisu, čímž se vlastně prodlouží platnost původního předpisu. Výpis musí být samozřejmě pořízen v době platnosti původního receptu.

Domácí zdravotní péče

I po propuštění z nemocnice může být váš stav natolik vážný, že budete potřebovat další odbornou péči a nebudete přitom moci docházet k lékaři. V takové situaci můžete využít domácí zdravotní péči, kdy zdravotní sestry docházejí vykonávat vybrané zdravotní úkony do domácností pacientů.

V domácím prostředí vám mohou být aplikovány injekce, převázány rány či poskytnuta rehabilitace. O poskytování této péče rozhoduje ošetřující lékař, který vám může předepsat domácí zdravotní péči nejdéle na dobu prvních 14 dnů po propuštění z nemocnice. Případné pokračování je na posouzení vašeho praktického lékaře.

Rehabilitace

Nechte si propouštějícím lékařem pečlivě vysvětlit možnosti rehabilitace. Rehabilitací jsou myšleny veškeré činnosti, které vám pomohou znovu získat ztracené pohybové schopnosti či jinak napravit váš zdravotní stav. V odůvodněných případech je rehabilitace hrazena z prostředků zdravotního pojištění, nebo si léčbu můžete zaplatit i sami.

Může se jednat například o pomoc s výběrem správné obuvi nebo židle, cvičení a stabilizaci oslabeného svalstva, ale také elektroléčbu nebo vodoléčbu.

Rehabilitační léčbu navrhuje a doporučuje ošetřující lékař, případně další specialisté (například internista, ortoped nebo neurolog). Aby byla rehabilitace částečně nebo zcela hrazena pojišťovnou, je nutné, aby vám daný lékař vypsal Poukaz na vyšetření/ošetření.

Rehabilitace může být potřebná především v následujících situacích:

 • při poranění nebo absolvování operace centrálního a periferního nervového systému s poruchami pohyblivosti;
 • po amputaci končetin;
 • po operaci a poranění páteře, míchy a míšních obalů a disků, s poruchou motoriky;
 • po výskytu náhlé cévní mozkové příhody;
 • neurologické a ortopedické diagnózy;
 • neurotické, adaptační nebo psychosomatická porucha;
 • lehká mozková dysfunkce;
 • postižení zraku nebo sluchu;
 • dětská mozková obrna (DMO);
 • poruchy koordinace;
 • poruchy řeči;
 • stavy po zánětech nebo traumatech.

Fyzioterapie
Jedná se o léčbu směřující k udržení, podpoře a obnově maximální fyzické zdatnosti nebo stabilizace osoby s vrozenou vadou, po nemoci nebo úrazu, s cílem vrátit jí ztracené schopnosti nebo funkce organismu.

Nejčastější metody fyzioterapeutické léčby

 • Kinezioterapeutické techniky - Pomocí těchto technik jsou ovlivňovány tzv. měkké tkáně – mezi ty patří kůže, podkoží, svaly nebo svalové úpony. Jedná se převážně o způsoby protažení, hlazení nebo tlaku. V žádném případě však nejde o masážní techniky.
 • Senzomotorická stimulace - Metoda je postavena na balančních cvicích, které se provádějí v různých polohách. Mezi hlavní cíle patří zlepšení držení těla a stabilizace trupu ve stoji i při pohybu, zlepšení svalové koordinace, ovlivnění poruch rovnováhy a v neposlední řadě také zautomatizování nových pohybových aktivit a jejich přirozené zapojení do běžného denního programu.
 • Hipoterapie - Metoda využívající jako pomůcku speciálně připraveného koně, zejména pohybu jeho hřbetu v kroku. Tento pohyb je střídavý, rytmicky a cyklicky se opakuje. Nejčastěji se využívá při rehabilitaci pohybu u dětí i dospělých s poruchou koordinace, rovnováhy a vývoje vzpřimování.
 • Vojtova metoda - Jedná se o soubor cvičebních technik používaných k léčbě tělesných a psychických poruch, objevený MUDr. Václavem Vojtou. Většinou je využívána u dětí při léčbě vad pohybového aparátu vyžadujících velmi komplexní léčbu, zvláště jsou-li způsobeny poruchami mozkových funkcí.
 • Klasická masáž - Masáž je terapie, kterou se pomocí aplikování tlaku na svaly a tkáně mohou léčit zranění, zmírňovat bolesti a stres, zlepšovat krevní oběh a uvolňovat napětí. Masáž je nejstarší formou terapie využívající různé způsoby tření a hnětení.
 • Reflexní masáž - Jedná se o typ nepřímé masáže, která je prováděna na chodidlech a nártech nohou. Používá se v případě, kdy nelze z různých důvodů masírovat přímo postižený orgán. Metoda využívá reflexní body a reflexní plošky převážně na chodidlech, na které se působí tlakem. Tyto reflexní plošky mají přímou souvislost s jednotlivými tělesnými orgány.
 • Lymfodrenáž - Jedná se o speciální léčebnou metodu, s jejíž pomocí se podporuje vyplavování odpadních látek z těla – je to tedy prostředek k dosažení detoxikace. Díky lymfodrenáži můžeme z těla dostat nahromaděné toxické látky, které jsou jinak pro organizmus škodlivé.
 • Hydroterapie - Hydroterapie neboli vodoléčba patří k nejstarším léčebným metodám a má mnoho různých forem (obklady, zábaly, skotské střiky, polévání, vířivé lázně, perličkové lázně, různé druhy koupelí, podvodní masáže, parní lázně nebo hydrogalvanické lázně). Hydroterapie působí na náš organizmus především reflexně. To znamená, že tělo reaguje na různé druhy podráždění (tepelné, mechanické, chemické). Tyto podněty mohou působit na celý organizmus nebo na jeho jednotlivé části.
 • Fototerapie - Jinak také světloléčba nebo léčba vybraným spektrem světelného záření. Urychluje hojení některých kožních onemocnění, zmenšuje počet spotřebovaných mastí a celkově podávaných léků, zabraňuje opakovanému vzniku nemoci nebo oddaluje recidivu – opakované zhoršení onemocnění. Při fototerapii se používají nejrůznější typy lamp a zdrojů ultrafialového záření.
 • Elektroterapie - Elektroterapie využívá různé druhy elektrických proudů, které zlepšují prokrvení tkání, uvolňují napětí svalů nebo je naopak posilují. Působí také proti bolesti a zánětu. Elektroléčebná procedura se volí podle převažujícího typu onemocnění. Je možné takto léčit choroby pohybového aparátu, poruchy prokrvení, zánětlivá a degenerativní onemocnění, pooperační stavy, kožní problémy apod.
 • Magnetoterapie - Princip magnetoterapie spočívá v působení umělého magnetického pole určitých parametrů na lidský organizmus. Magnetoterapie zmenšuje či úplně odstraňuje bolest, navozuje rozšíření krevních cév, má protizánětlivý efekt, a to jak u akutních, tak u chronických zánětů. Dále je jí přisuzován též hojivý efekt, podpora látkové výměny a pozitivní vliv na detoxikační procesy v organizmu.
 • Ergoterapie - Cílem ergoterapie je umožnit osobám zachovat si maximální soběstačnost v běžných denních činnostech, pracovních činnostech a při aktivitách volného času. Principem je nácvik činností, ve kterých je osoba z důvodu onemocnění, úrazu, vývojové vady či procesu stárnutí limitována. Nácvik probíhá v reálných situacích, a pokud to je možné, i v co nejpřirozenějším prostředí.

Lázeňská péče

Nejen při zotavení si můžete dopřát lázeňskou péči. V případě, že je vám nebo vašemu blízkému doporučena ze zdravotních důvodů, je lázeňská léčba hrazena plně nebo částečně zdravotní pojišťovnou. V případě částečné úhrady hradí zdravotní pojišťovna pouze léčebnou část a pobyt si hradíte samostatně.
Pobyt v lázních si můžete dopřát i bez lékařského předpisu, v takovém případě si hradíte veškeré náklady samostatně. Můžete přitom využít jak léčebné, tak i krátkodobé relaxační pobyty.

Jak do lázní

Prostřednictvím zdravotní pojišťovny

 1. Praktický lékař vystaví návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou dle doporučení odborného lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci. Zároveň navrhne typ lázeňské péče (komplexní, nebo příspěvková) a místo vhodné pro léčbu daného onemocnění (indikace).
 2. Komplexní, nebo příspěvkovou lázeňskou péči schválí revizní lékař zdravotní pojišťovny.
 3. V případě komplexní lázeňské péče odešle zdravotní pojišťovna schválený návrh přímo lázním, které pacienta předvolají k nástupu. Komplexní lázeňskou péči čerpá pacient v době pracovní neschopnosti. Zdravotní pojišťovna hradí lázeňskou léčbu, celodenní stravování a ubytování. Aktuální délka pobytu je 21 popř. 28 dní (v závislosti na indikaci) u dospělých a 28 dní u dětí, s tím, že návrh může být ve vybraných případech prodloužen.
 4. Schválený návrh na příspěvkovou lázeňskou péči je odeslán do lázní prostřednictvím zdravotní pojišťovny nebo pacienta. V případě příspěvkové lázeňské péče přispívá zdravotní pojišťovna na léčebnou část celkové ceny lázeňského pobytu. Ubytování a stravování si léčený hradí sám a během pobytu není v pracovní neschopnosti. Pobyt – neboli lázeňskou lůžkovou péči- může dle platné legislativy poskytnut výhradně registrované zdravotnické zařízení lůžkové péče. Tento pobyt je v délce tři popř. dva týdny. Pobyt není možné rozdělit na dílčí části, léčebnou zajistit ve zdravotnickém zařízení a ubytovat se mimo zdravotnické zařízení nebo na léčbu docházet z domova. V takovém případě už by se jednalo o péči ambulantní, a to za přímou úhradu nebo na náklady pojištění.
 5. Neschválí-li zdravotní pojišťovna komplexní ani příspěvkovou lázeňskou péči, může klient absolvovat pobyt v lázních jako samoplátce.

Jako samoplátce

 1. Léčebné pobyty jsou zaměřeny na lázeňskou léčbu i prevenci různých onemocnění. Na základě vstupní prohlídky a podle zdravotního stavu sestaví lázeňský lékař klientovi individuální léčebný plán, obsahující vhodné procedury. Pro objednání lázeňského pobytu není u samoplátců nutné lékařské doporučení. Klient si zajišťuje pobyt sám ve vybraných lázních.
 2. Relaxační a wellness pobyty slouží k odpočinku, načerpání nové energie a regeneraci těla i ducha. Každé lázně mají připravenou rozmanitou nabídku týdenních či víkendových pobytů. Klient si u konkrétních lázní vybírá pobyt z předem sestavených balíčků obsahujících procedury, které mu vyhovují, a může je čerpat bez zdravotního rizika. Některé pobyty mohou zahrnovat rovněž konzultaci s lázeňským lékařem.
Texty jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro provozovatele těchto stránek žádné právní důsledky.
© 2020 FM solutions, a.s.